Sorgo zaliczane jest do upraw małoobszarowych, jednakże zainteresowanie nim sukcesywnie wzrasta ze względu na duże możliwości wykorzystania w produkcji bioenergii. Zrodziło to zapotrzebowanie na prowadzenie wielokierunkowych badań poświęconych tej uprawie.

W Zakładzie Herbologii i Techniki Ochrony Roślin, Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu od wielu lat prowadzone są liczne doświadczenia polowe, które umożliwiają ocenę przydatności zastosowanych rozwiązań, a w szczególności ocenę selektywności aplikowanych herbicydów w stosunku do sorga. Badania te wprawdzie nie zmieniają (nie rozszerzają) informacji zawartych w etykietach aplikowanych herbicydów dotyczących listy gatunków, w których możliwe jest ich stosowanie, jednak mogą okazać się w przyszłości cenną wiedzą (podstawą) dla tworzenia zastosowań tzw. małoobszarowych.

Selektywność wybranych substancji aktywnych herbicydów określana jest wizualnie, wyrażając w procentach natężenie objawów fitotoksycznych na roślinach, biorąc pod uwagę między innymi kondycję roślin, ich pokrój, przypalenia czy też zmiany zabarwienia. Poza ewentualnymi uszkodzeniami roślin (z uwzględnieniem ich rodzaju) oceniane są również inne parametry, które świadczyć mogą o negatywnym wpływie stosowanych środków chwastobójczych, jak na przykład wysokość roślin czy obsada roślin na jednostce powierzchni, które w konsekwencji wpływają na uzyskany plon świeżej masy sorga.

Doświadczenia polowe zawsze prowadzone są przez okres minimum dwóch sezonów wegetacyjnych, które pozwolą uwzględnić różny przebieg warunków pogodowych. Ważne jest również, aby przez wspomniany okres prowadzonych doświadczeń (np. dwa lata) nie uległ zmianie tzw. schemat badania, czyli stosowane metody badawcze, jak np. odmiana rośliny uprawnej.

Jeśli chodzi o odmianę, to jej wskazanie jest bardzo ważnym elementem w ochronie roślin przed chwastami. Po pierwsze, niektóre odmiany może cechować indywidualna wrażliwość na zastosowane herbicydy. Z taką sytuacją możemy się spotkać w przypadku kukurydzy czy ziemniaka. Poza selektywnością herbicydów w doświadczeniach polowych ocenia się również ich skuteczność chwastobójczą i chociaż nie jest to analiza priorytetowa w badaniach poświęconych uprawom małoobszarowym (do doświadczeń wybierane są herbicydy zarejestrowane w innych uprawach o znanej skuteczności względem poszczególnych gatunków chwastów uwzględnionych w etykietach środków), to jednak nie powinna zostać w nich pominięta. Tutaj ponownie powraca temat odmiany rośliny uprawnej, która jak się okazuje, może mieć wpływ na poziom konkurencyjności względem chwastów znajdujących się na polu. Wybór odmiany wysoce konkurencyjnej może wpłynąć na efektywniejszą redukcję zachwaszczenia w następstwie stosowania herbicydów. Zjawisko różnic odmianowych jest znane, często spotykane w zbożach, w których różny poziom konkurencyjności odmian warunkowany jest takimi cechami, jak np. wysokość roślin, ich ulistnieniem czy też krzewistość.