Profesor Bogdan Klepacki z Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW przypominał, że w ostatnim piętnastoleciu z pewnymi wahaniami pojawia się problem obniżania zapasów ziarna wszystkich gatunków zbóż. Za to szybko rośnie popyt na żywność, zwłaszcza w krajach, w których bardzo szybko zwiększa się też liczba ludności, a jednocześnie coraz więcej zbóż przeznacza się na cele nieżywnościowe.

W Polsce w latach 2000–2007 zbiory zbóż zmieniały się od 21,7 mln t (2000 r.), 22,3 mln w 2006 r. do 29,6 mln ton w 2004 r. Natomiast w 2007 r. zbiory ukształtowały się na poziomie podobnym do lat 2002 i 2005, czyli mniej więcej 27 mln ton. Największe znaczenie w uprawie ma pszenica. Jej udział wyniósł w 2006 r. – 32,5 proc., a w 2007 r. – 30,7 proc. Zauważyć też można na przełomie tych lat wzrost udziału produkcji zbóż paszowych, takich jak: jęczmień, pszenżyto oraz mieszanki zbożowe kosztem pszenicy i żyta.

Powierzchnia zasiewów zbóż w Polsce nie zmienia się w ostatnich latach i waha się w granicach 8,4–8,8 mln ha. Jak mówił prof. Stanisław Stańko, również z SGGW, nastąpiły zmiany w strukturze upraw, ponieważ zwiększa się udział kukurydzy i pszenicy, a zmniejsza zbóż mniej plennych, takich jak żyto i owies. Ziarno przede wszystkim zużywa się na paszę i w przemyśle zbożowo-młynarskim. Można też zaobserwować spadek wykorzystania ziarna w produkcji zwierzęcej, szczególnie na pasze przygotowywane w gospodarstwie. Zwiększa się za to jego zużycie jako dodatek do mieszanek paszowych o około 77 tys. ton średnio w roku.

Komisja Europejska przedstawiła perspektywy rozwoju rynków rolnych na lata 2007–2014. Jak one wyglądają? Zdaniem Komisji powierzchnia upraw zbóż będzie raczej stabilna. Nastąpi wzrost produkcji, który wynikać będzie głównie ze wzrostu plonów. Ocenia się, że w nowych krajach członkowskich UE plony mogą rosnąć w tempie 1,1 proc. rocznie, natomiast w krajach „starej 15–tki” – 0,5 proc.