Wyniki szacunku przedwynikowego produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w
2008 r. przedstawiają się następująco:
- zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 27,1 mln t, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego i o 1,4% więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005; w tym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 25,2 mln t, tj. o 0,4% mniej od uzyskanych w 2007 r. , natomiast o 1,7% więcej od średnich zbiorów z pięciolatki 2001-2005,
- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,1 mln t, tj. o 2,1% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym i o 76,9% więcej niż w pięcioleciu,
- zbiory ziemniaków ocenia się na 10,4 mln t, tj. o 12,0% mniej od zbiorów uzyskanych w 2007 r. i o 29,0% mniej od średnich zbiorów z lat 2001-2005,
- zbiory buraków cukrowych szacuje się na ok. 9,3 mln t, tj. o 27,0% mniej od ubiegłorocznych oraz mniej o 24,3% od średnich zbiorów z lat 2001-2005,
- zbiory warzyw gruntowych ocenia się na 4,4 mln t, tj. o 12,2% mniej w porównaniu do produkcji z 2007 r. ,
- zbiory owoców z drzew szacuje się na blisko 3,0 mln t, tj. o 133,7% więcej niż w klęskowym
roku ubiegłym,
- zbiory owoców jagodowych szacuje się na 0,6 mln t, tj. o 27,9% więcej od produkcji uzyskanej w roku 2007. Na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku korzystny wpływ miały przede wszystkim:
- zwiększenie powierzchni zasiewów zbóż ogółem – o około 3,0%, w tym zwiększenie w porównaniu do roku poprzedniego o około 2,5 % powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi;
- zwiększenie powierzchni uprawy kukurydzy na ziarno (o około 23,2 %) oraz powierzchni uprawy kukurydzy na zielonkę (o około 11,6%);
- wzrost cen zbóż po zbiorach w 2007 r., który nieco poprawił sytuację dochodową rolników i umożliwił zastosowanie środków plonotwórczych pod zbiory 2008 r. na dotychczasowym poziomie pomimo znacznego wzrostu cen nawozów i środków ochrony roślin oraz wpłynął na zwiększenie zainteresowania uprawą zbóż;
- dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku w końcowej fazie wzrostu przed wejściem ich w stan zimowego spoczynku na jesieni 2007 r.;
- bardzo korzystne warunki zimowania upraw ozimych – straty zimowe były niewielkie – (zaorano zaledwie 0,2% zasianej powierzchni zbóż ozimych oraz 0,8 % powierzchni zasianej rzepakiem i rzepikiem ozimym);
- bardzo dobry stan zasiewów ozimych wiosną 2008 r.
- wczesna wiosna umożliwiająca przeprowadzenie już na początku marca pierwszych siewów co wydłużyło wegetację roślin;
- opady deszczu występujące w końcu czerwca i w lipcu, które zdecydowanie poprawiły stan upraw rolnych i ogrodniczych;