Bezpieczeństwo żywnościowe

Według FAO bezpieczeństwo żywnościowe to sytuacja, w której wszyscy ludzie przez cały czas mają fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i odżywczej żywności, zaspokajającej ich potrzeby żywieniowe i preferencje dla prowadzenia aktywnego i zdrowego życia.

W myśl najnowszej definicji wyróżnić można następujące poziomy i wymiary bezpieczeństwa żywnościowego: gospodarstwa domowego, jednostkowy, globalny, narodowy, społeczny, zdrowotny, ekonomiczny i fizyczny.

Do czynników zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu według autorki referatu należą: wzrost liczby ludności na świecie, wzrost globalnego zapotrzebowania na żywność, zmiany we wzorcach konsumpcji, ceny żywności, wzrost obszarów z niedoborem wody, ograniczenie dostępności gruntów, zmiany klimatu, zanikanie bioróżnorodności, straty i marnotrawstwo żywności oraz brak bezpieczeństwa żywności.

Według Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które muszą być spełnione, dotyczące w szczególności: stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, cech organoleptycznych, i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością – w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka”.

Wśród czynników wpływających na bezpieczeństwo żywności są:

● industrializacja i intensyfikacja produkcji żywności począwszy od produkcji pierwotnej aż do przetwórstwa i dystrybucji m.in.:

● stosowanie pestycydów i innych środków ochrony roślin oraz nawozów;

● zmiany w hodowli zwierząt np. stosowanie intensywnych praktyk hodowli zwierząt, które prowadzą do maksymalizacji produkcji, ale także przyczyniają się do występowania i wzrostu częstotliwości występowania zakażeń bakteriami Salmonella spp. i Campylobacter; 

● pojawienie się nowych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność pochodzenia mikrobiologicznego (nowe patogeny) oraz zwiększenie się odporności obecnie istniejących mikroorganizmów i nowych źródeł zagrożeń chemicznych;