Raport FAO wskazuje, że różnice pomiędzy krajami sytymi, a ubogimi są coraz bardziej wyraźne. Wprawdzie w ciągu ostatnich 30 lat osiągnięto bardzo realny i znaczący postęp w zmniejszaniu głodu na świecie, jednak zwiększenie produkcji żywności i wzrost gospodarczy powodują degradację środowiska naturalnego.

Niszczone są lasy, źródła wód podziemnych szybko się wyczerpują, różnorodność biologiczna została głęboko zubożona. Jeśli ta tendencja się utrzyma, granice dla rozwoju ludzkości zostaną przekroczone. Ponadto zmieniający się klimat jest przyczyną zmienności opadów atmosferycznych, wzrostu częstotliwości występowania susz i powodzi. Widoczna zmiana klimatu ma wpływ na produkcję żywności.

Do 2050 r. przewiduje się przyrost ludności do blisko 10 mld osób. W scenariuszu o umiarkowanym wzroście gospodarczym populacja ta zwiększy popyt na produkty rolne o 50-proc., (przy obecnie zakładanych projektach dot. produkcji rolnej) zwiększając presję na już nadwyrężane zasoby naturalne.

Celem obszernego opracowania jest pogłębienie zrozumienia natury wyzwań, przed którymi stoi rolnictwo i systemy żywnościowe. Raport dostarcza wiedzy o zagrożeniach i wskazuje możliwości ich regulacji.

 • Trendy

 • • Gwałtownie wzrastająca populacja świata charakteryzuje się szybką urbanizacją i starzeniem się.
  • Widoczne zróżnicowane tendencje wzrostu gospodarczego, dochody rodzin, inwestycje w rolnictwo i nierówność ekonomiczna.
  • Znacznie zwiększona konkurencja dla zasobów naturalnych
  • Zmiana klimatu
  • Plastyczna produktywność rolnicza
  • Choroby transgraniczne
  • Zwiększone konflikty, kryzysy i klęski żywiołowe
  • Trwałe ubóstwo, nierówność i brak bezpieczeństwa żywnościowego
  • Przejściowe diety wpływające na odżywianie i zdrowie
  • Zmiany strukturalne w systemach gospodarczych i konsekwencje dla zatrudnienia
  • Zwiększona migracja
  • Zmiana systemów żywnościowych i wynikające z tego skutki dla rolników
  • Trwałe straty żywności i odpady
  • Nowe międzynarodowe mechanizmy zarządzania w odpowiedzi na kwestie bezpieczeństwa żywności i żywności
  • Zmiany w międzynarodowym finansowaniu rozwoju.
 • Wyzwania

 • • Zrównoważona poprawa wydajności produkcji rolnej, dla zaspokojenia rosnącego popytu
  • Zapewnienie trwałej bazy zasobów naturalnych
  • Rozwiązanie problemu zmian klimatycznych i nasileń zagrożeń naturalnych
  • Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i zmniejszenie nierówności
  • Zakończenie głodu i wszelkich form niedożywienia
  • Stworzenie bardziej wydajnych systemów żywnościowych, połączonych i sprężystych
  • Poprawa możliwości zarobku dochodowego na obszarach wiejskich i zajęcie się podstawowymi przyczynami migracji
  • Budowanie odporności na długotrwałe kryzysy, katastrofy i konflikty
  • Zapobieganie transgranicznym i rozwijającym się zagrożeniom dla rolnictwa i żywności
  • Adresowanie do potrzeb spójnego i skutecznego zarządzania krajowego i międzynarodowego
Podobał się artykuł? Podziel się!