W stosunku do analogicznych okresów poprzedniego roku, stopy spadku tych cen stopniowo malały i wyniosły 6 proc. i 4 proc. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 519 euro/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 516 euro, w tym w czerwcu 500 euro/100 kg. W stosunku do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 5 proc., 4 proc., 3 proc.

Cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro wyniosła w I kwartale 2016 r. 382 euro/100 kg wagi poubojowej, i była niższa niż przed rokiem o 4 proc. W II kwartale wyniosła ona 362 euro/100 kg, w tym w czerwcu 356 euro/100 kg. Ceny te były niższe niż przed rokiem odpowiednio o 12 proc. i 11 proc. Spadek tej ceny w I kwartale był nieco mniejszy niż średniej ceny unijnej, ale w dwu następnych okresach znacząco większy, a więc odwrotnie niż w przypadku średnich cen w UE-28. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że średnia cena zakupu owiec w I kwartale 2016 r. wyniosła 8,11 zł/kg i była niższa niż rok wcześniej o 5 proc. Wchodząca w skład tej średniej, cena owiec o wadze 36-40 kg obniżyła się w tym okresie o 6 proc, a cena jagniąt o wadze 12-17 kg wzrosła o ok. 2 proc. W dwu pierwszych miesiącach II kwartału średnia cena zakupu owiec wyniosła 7,65 zł/kg, wobec 8,65 zł/kg rok wcześniej. Spadek tej ceny był, więc taki sam jak ceny owiec ciężkich wyrażonej w euro. Wynikało to między innymi z tego, że znacząca część sprzedawanych owiec należała do kategorii wagowych 24-31 kg i 31-36 kg. Były to, więc owce, których ceny są z reguły niższe.  Cena skupu owiec w I kwartale wyniosła 7,01 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż w I kwartale 2015 r. Jej obniżenie było następstwem dużego, bo o 12 proc., spadku tej ceny w lutym (5,97 zł/kg, wobec 6,80 zł/kg w lutym 2015 r.), gdyż w styczniu cena skupu owiec wynosząca 6,48 zł/ kg była o prawie 2 proc. wyższa niż przed rokiem, a w marcu była taka sama jak w marcu 2015 r. (8,59 zł/kg).

W pierwszych dwu miesiącach II kwartału ceny te wyniosły odpowiednio 5,86 zł/kg (w kwietniu) i 6,89 zł/kg (w maju). W stosunku do analogicznych miesięcy poprzedniego roku były one niższe o 12 proc. i o 4 proc. Malejące stopy spadku cen w Unii Europejskiej mogą świadczyć o nadchodzącej zmianie tendencji, ale proces ten może potrwać przynajmniej przez cały trzeci kwartał.  Podaż owiec jest, bowiem relatywnie duża.

 W krótkookresowej prognozie z lutego 2016 r. Komisja Europejska przewidywała ok. 1 proc. wzrost produkcji i ok. 2 proc. wzrost importu. Wzrost importu może być jednak większy od przewidywanego. W I kwartale import był o 6 proc. większy niż przed rokiem, w tym z Nowej Zelandii o 9 proc. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego niższe niż rok wcześniej, ceny na rynku nowozelandzkim. Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej globalna konsumpcja baraniny i jagnięciny w 2016 r. będzie większa niż rok wcześniej o ok. 1 proc., ale w przeliczeniu na 1 mieszkańca nie zmieni się i wyniesie 1,9 kg w wadze detalicznej. 

Podobał się artykuł? Podziel się!