Emisje gazów cieplarnianych i amoniaku w Europie związane z rolnictwem zmniejszą się do 2030 r. Dzięki nowoczesnym technikom rolniczym, które ograniczają zużycie i zwiększają wydajność środków produkcji, takich jak nawozy. Takie są wyniki raportu dotyczącego perspektyw dla rynków rolnych UE na lata 2017-2030, w którym przeanalizowano oczekiwany rozwój niektórych wskaźników środowiskowych, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia powietrza i azotu.

Według raportu całkowita emisja gazów cieplarnianych niezwiązanych, z CO2 w rolnictwie powinna spaść o 1,5 do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2008. Większość emisji gazów cieplarnianych innych, niż CO2 (tj. metanu i podtlenku azotu) w rolnictwie pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z produkcji zwierzęcej - sektor ten będzie bezpośrednio odpowiedzialny za 72 proc. tych emisji w 2030 r., zakładając, że emisje z obornika w terenie są spowodowane przez produkcję zwierzęcą. Zdecydowana większość emisji metanu (85 proc.) będzie pochodzić z trawienia przeżuwaczy.

Oczekuje się, że emisje amoniaku związane z rolnictwem w Europie spadną o około 10 proc. w latach 2008-2030. Produkcja zwierzęca i roślinna uwalnia amoniak do atmosfery, w ponad 90 proc. tych emisji związanych z rolnictwem. Większość emisji amoniaku wiąże się z zarządzaniem obornikiem - około 80 proc. - i nawozami mineralnym - około 20 proc. Uwalnianie amoniaku w atmosferze łączy się z innymi formami zanieczyszczających powietrze, przyczyniając się do powstawania pyłu zawieszonego o silnie negatywnym wpływie na zdrowie ludzi.

Redukcje te będą miały miejsce pomimo wzrostu produkcji mięsa, mleka i produktów mlecznych. Pokazuje to, że wydajność tej produkcji jest ważnym czynnikiem w obniżaniu emisji, oprócz na przykład zmian w składzie stada i ewoluujących systemach zarządzania obornikiem.

Oczekuje się, że w 2030 r. prognozowana średnia nadwyżka azotu w UE będzie zbliżona do 63 kg azotu na ha, czyli o 2,6 proc. niższa niż w 2008 r. Nadwyżka azotu w gospodarstwie jest równowagą pomiędzy wejściami i wyjściami azotu do i z gospodarstwa. Wysokie nadwyżki azotu mają wpływ na atmosferę i wody powierzchniowe i podziemne, co prowadzi do zanieczyszczenia i obniżenia, jakości wody i powietrza.

Oczekiwane zmniejszenie nadwyżki azotu do 2030 r. Wynika z przewidywanego ogólnego wzrostu wydajności wykorzystania azotu, chociaż poziomy różnią się znacznie między regionami Europy. Tam, gdzie ma miejsce zmniejszenie wielkości stad, nadwyżka azotu zmniejszy się znacznie. Podobnie, średnia nadwyżka azotu wzrasta, gdy następuje wzrost liczby zwierząt.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!