Przy piśmie przesłany został raport powstały na zlecenie IFA dotyczący obecnego stanu konkurencji na rynku nawozów w Unii Europejskiej oraz jej wpływu na ceny nawozów mineralnych.

Raport ten przygotował Międzynarodowy Instytut Badań nad Polityką Żywnościową (IFPRI) w Waszyngtonie i wskazuje m.in., iż europejskie ceny nawozów pozostają „w oderwaniu" od światowych trendów rynkowych bowiem od 1995 r. wzrastały w tempie dwa razy szybszym niż ceny innych środków produkcji rolniczej w przeciwieństwie do cen nawozów na rynkach innych regionów świata. Ponadto, w raporcie tym zawarto twierdzenie, iż postępująca w ciągu 40 lat koncentracja branży producentów nawozów w połączeniu ze środkami ochronnymi stłumiła w rzeczywistości konkurencję, czego skutkiem było dysproporcjonalne tempo wzrostu cen nawozów. Jednocześnie w raporcie wskazano, iż przyznana unijnym producentom nawozów mineralnych ochrona w postaci ceł antydumpingowych i taryf celnych obciąża faktycznie rolników wysokimi kosztami zakupu tych środków produkcji rolniczej.

Jednym z proponowanych w raporcie rozwiązań poprawiających sytuację rolników unijnych jest zniesienie obowiązujących ceł i środków antydumpingowych (ceł importowych) na nawozy mineralne. Według przeprowadzonej oceny potencjalnego wpływu takich działań przewiduje się, iż zniesienie dotychczasowych ceł i taryf spowoduje znaczny wzrost przychodów gospodarstw rolnych, zwiększenie liczby nowo utworzonych miejsc pracy, regenerację gospodarek wiejskich. Jednocześnie takie działania mają skutkować stratami europejskich producentów nawozów, spadkiem przychodów publicznych oraz zmniejszeniem koncentracji w sektorze produkcji nawozów.

Rozważając przedstawiony postulat zniesienia ceł na nawozy mineralne Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniło, iż w wyniku akcesji do UE Polska przyjęła Wspólną Taryfę Celną UE, wskutek czego w imporcie produktów pochodzących z krajów trzecich stosowane są stawki celne obowiązujące wszystkie kraje członkowskie UE. Stawki to wynikają z listy koncesyjnej UE do WTO (tzw. stawki związane), bądź z umów o wolnym handlu, zawartych przez UE z krajami trzecimi. Unia Europejska ma jednak możliwość podwyższenia ww. stawek celnych w ramach postępowań ochronnych mających zabezpieczyć rynek Wspólnoty przed działaniami wynikającymi z nieuczciwej konkurencji lub będącymi skutkiem znacznej przewagi konkurencyjnej. W rezultacie ww. postępowań UE może nałożyć środki: ochronne przed nadmiernym importem, antydumpingowe czy antysubsydyjne.