Wśród priorytetów znajduje się nie tylko dokończenie rozpoczętych prac legislacyjnych, ale także prace nad nowymi projektami aktów legislacyjnych m.in. dotyczący klonowania zwierząt dla celów rolniczych, emisji zanieczyszczeń z rolnictwa, czy rolnictwa ekologicznego.
Komisja rolnictwa zamierza monitorować proces wdrażania reformy WPR tak aby w 2016 r. przeprowadzić jej przegląd i dokonać korekt.
Kolejnym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa i jakości żywności, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia ludzi, przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemiologicznym oraz kwestiom dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin.
Komisja AGRI zamierza też zwrócić uwagę na wdrażanie nowych technologii w produkcji rolnej i przemyśle żywnościowym. Kluczowy jest w tym przypadku Horyzont 2020 - unijny program dotyczący badań i innowacji, który zastąpi 7 Program Ramowy. Większe pieniądze przeznaczono na badania naukowe w zakresie rozwoju rolnictwa, przetwórstwa i wyżywienia.
Komisja Rolnictwa dużo uwagi poświeci wsparciu organizacji rynku rolnego, jego różnym instytucjom, w tym grupom producenckim i organizacjom branżowym. Wobec częściowego ograniczenia form interwencji bezpośredniej na rynku rolnym. Dlatego interwencję należy uzupełnić instrumentami ubezpieczeniowymi i finansowymi.
Komisja będzie analizować prace WTO dotyczące liberalizacji handlu światowego oraz udział w przygotowaniu nowego porozumienia handlowego UE-USA, czyli TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement, które zakłada znaczące ograniczenie ceł i środków pozataryfowych w wymianie handlowej. Wspólny rynek UE-USA, który ma dzięki temu postać niesie duże zagrożenie dla polskiego rolnictwa, gdzie gospodarstwa są znacznie mniejsze, a ceny paliw i energii wyższe niż w USA. Nie bez znaczenia jest też rządowe wsparcie dla rolnictwa amerykańskiego.
Rolnictwo produkuje liczne surowce dla przemysłu i odnawialnych źródeł energii. Wymaga to zmiany podejścia uwzględniający istotny wpływ sektora rolniczego na bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne.
Istotny jest wpływ rolnictwa i procesy wytwarzania żywności na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne. Przy zachowaniu odpowiednich standardów wpływ ten może być bardzo pozytywny.
Kolejnym problemem, którym zajmie się Komisja jest wysokie bezrobocie na obszarach wiejskich. W wyniku restrukturyzacji przemysłu powiększyło się ono szczególnie w n owych państwach członkowskich. Aby je ograniczyć trzeba stworzyć na obszarach wiejskich warunki do rozwoju przedsiębiorczości, zapewnić odpowiednią infrastrukturę techniczna i społeczno-edukacyjną.
Wśród priorytetowych tematów Komisji jest też sytuacja społeczna i demograficzna na wsi, rozwój obszarów wiejskich, start młodych rolników, kwestia kobiet na wsi, proces starzenia się mieszkańców wsi, odpływ młodzieży z obszarów wiejskich, czy brak niewystarczająca liczba młodych rolników.
Nowego podejścia wymaga też wycena dóbr publicznych m.in. krajobrazowych, środowiskowych, czy związanych z bioróżnorodnością - dostarczane przez rolników z pominięciem wynagrodzenia. Dochody rolników to nadal tylko 2/3 średnich dochodów innych grup zawodowych.
Nie można także zapominać o wsi jako miejscu podtrzymywania tradycji, zwyczajów, kultury, dorobku kulinarnego i produkcji wyrobów regionalnych. Muszą one być chronione i kultywowane dla następnych pokoleń. Coraz bardziej rośnie zainteresowanie mieszkańców miast przeprowadzką na wieś.
Poza tymi propozycjami zapewne pojawi się szereg zupełnie nowych zdań dla Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego. Podobał się artykuł? Podziel się!