- Czynsz został wyliczony na podstawie 207 umów dzierżawy na powierzchnię 2912 ha - powiedział Nawrocki.

Natomiast jak podaje GUS ceny dzierżawy użytków rolnych na rynku prywatnym w obrocie międzysąsiedzkim wyniosły w I kwartale br. 455,5 zł za 1 ha. W porównaniu z czwartym kwartałem 2010 roku, w pierwszym kwartale 2011 roku nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu w Agencji o 2,7 dt/ha (48 proc.), przy wydzierżawieniu o 38 proc. większej powierzchni gruntów i zawarciu o 35 proc. mniejszej liczby umów. Analizując wyniki rok do roku średni czynsz zmalał o 0,3 dt/ha (3 proc.), z kolei wydzierżawiono o 3 proc. mniej gruntów i zawarto o 17 proc. mniej umów.

Najwyższe czynsze uzyskano w województwach: wielkopolskim (14,2 dt/ha), warmińsko-mazurskim (12,6 dt/ha) i małopolskim (9,7 dt/ha), a najniższe w województwie podkarpackim (0,5 dt/ha), podlaskim (1,5 dt/ha) i świętokrzyskim (1,8 dt/ha). Analizując poszczególne grupy obszarowe, najwyższy czynsz uzyskano dla nieruchomości o powierzchni od 100 do 299,99 ha (11,8 dt/ha).

Średni czynsz dla wszystkich trwających umów dzierżawy wynosi natomiast 3 dt pszenicy za 1 ha. Obecnie Agencja ma podpisanych nieco ponad 91 tys. umów obejmujących obszar prawie 1,59 mln ha. Najwięcej gruntów w dzierżawie jest w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim.
Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów dzierżawy - 207 oraz wydzierżawioną powierzchnię - 2912 ha, przy uzyskanym średnim czynszu - 8,3 dt/ha w I kw. 2011 r., w porównaniu do trwających ponad 91 tys. umów dzierżawy przy średnim czynszu 3,0 dt/ha, uzyskana wysokość czynszu w I kw. 2011 r. nie powinna być podstawą do oceny wszystkich trwających umów dzierżawy.

Wg. Nawrockiego niewielka ilość gruntów oferowanych obecnie do dzierżawy powoduje, że osiągana wartość czynszu dzierżawnego w niektórych rejonach jest wysoka.

W początkach działalności Agencji, z uwagi na dużą ofertę gruntów Skarbu Państwa i ograniczone możliwości finansowe ich potencjalnych nabywców, dzierżawa była podstawowym sposobem zagospodarowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W latach 1993-1995 Agencja wydzierżawiała rocznie ok. 1 mln ha gruntów Zasobu.
Największa część Zasobu była w dzierżawie w 1996 r. (2,9 mln ha). Od tego roku, po rozdysponowaniu zdecydowanej większości gruntów w drodze sprzedaży i dzierżawy, systematycznie spada areał wydzierżawianych nieruchomości. Od 3 lat obserwuje się malejące znaczenie dzierżawy w procesie rozdysponowania gruntów. Zmniejszono powierzchnię nowowydzierżawianych gruntów (z 42 tys. ha w 2007 r. do 17 tys. ha. w 2010 r.). Liczba umów dzierżawy wynosi obecnie ok. 91 tysięcy, gdy na koniec 2007 roku było ich ponad 122 tysiące.