Pytania dotyczące rolnictwa w UE

Polscy uczestnicy badania w 51 procentach za bardzo ważną uznali w UE rolę rolnictwa i obszarów wiejskich dla przyszłości. W porównaniu z badaniami z lat 2013-2015 nastąpił wzrost o 8 proc. Nadal jednak odsetek traktujących w taki sposób rolnictwo i obszary wiejskie w pozostałych krajach UE był o 11 proc. wyższy.

Za najważniejsze powinności rolników wobec społeczeństwa Polacy uznali dostarczenie ludziom szerokiego wyboru produktów wysokiej jakości (48 proc.). Stosunkowo najrzadziej wskazywano na zapewnienie dobrostanu zwierząt gospodarskich (22 proc.) wobec 35 proc. respondentów w innych krajach.

W pytaniu o główne cele UE w odniesieniu do rolnictwa i PROW polscy respondenci za najważniejsze (58 proc. wskazań) uznali zapewnienie rozsądnych cen żywności dla konsumentów, przy czym za mniej istotne (41 proc.) uznali zapewnienie dobrej jakości, zdrowych i bezpiecznych produktów rolnych. Stosunkowo najmniej osób wskazało ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatycznymi.

Pytania dotyczące WPR

Na pytanie dotyczące wiedzy o wsparciu udzielanego przez UE w ramach WPR najwięcej (65 proc.) osób słyszało o wsparciu, ale nie zna szczegółów.

75 proc. polskich respondentów wyraziło zgodę na stwierdzenie, że WPR przynosi korzyści wszystkim Europejczykom, a nie tylko rolnikom.

Na pytanie, w jakim stopniu WPR wypełnia swoją rolę w rożnych aspektach 75 proc. polskich respondentów wskazało zapewnienie zaopatrzenia UE w żywność, 67 proc. rozwój obszarów wiejskich przy zapewnieniu ochrony wsi, a 66 proc. zapewnienie dobrej jakości, walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa produktów rolnych.

Za najważniejsze priorytety WPR 87 proc. ankietowanych uznało inwestowanie w obszary wiejskie, w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, 86 proc. wzmacnianie roli rolników w łańcuchu żywnościowym, a 84 proc. zachęcanie młodych ludzi do pracy w sektorze rolniczym.

Po 71 proc. polskich respondentów uznało, że WPR przyczynia się do sprawnego działania jednolitego rynku UE i zwiększenia inwestycji, wzrostu i zwiększenia liczby miejsc pracy w rolnictwie i sektorze spożywczym. 70 proc. było zdania, że WPR poprawia relacje handlowe między UE a resztą świata.