Badanie Agribus przeprowadzono techniką CAPI (bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) w listopadzie i grudniu 2016 r. na próbie 1006 gospodarstw powyżej 15 hektarów.

Dotyczyło ono prócz szeroko pojętej tematyki związanej z bankowością również m.in. sytuacji materialnej gospodarstw domowych, zagrożeń związanych z działalnością rolnicza, stanem finansowym gospodarstwa domowego i korzystaniem przez rolników z Internetu.

Przeważa optymizm

51 proc. rolników pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, podczas gdy dwa lata wcześniej ta grupa wynosiła 57 proc. Wraz ze wzrostem areału gospodarstwa (ponad 100 ha) rośnie poziom zadowolenia rolników (ponad 70 proc.) Niemal, co trzeci rolnik zapytany o przewidywaną sytuację materialną gospodarstwa na najbliższy rok (2017), widzi ją raczej pozytywnie, podobnie jak dwa lata temu. Z tą opinią zgadzają się respondenci bez względu na wielkość posiadanego gospodarstwa, pomimo że od trzech lat obniża się poziom dochodowości z produkcji rolnej.

Gospodarstwo rolne daje zatrudnienie małżonkom rolników (70 proc.), a także dzieciom (34 proc.). Najbardziej rodzinny charakter mają gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka. Im większe gospodarstwa, tym właściciele zatrudniają więcej pracowników najemnych. Rolnicy określają swój stan finansów, jako dobry. 67 proc. z nich może zaspokajać bieżące potrzeby, a 20 proc. jest w stanie przeznaczyć środki na inwestycje, zaś 6 proc. deklaruje posiadanie nadwyżki finansowej. Warto zwrócić uwagę, że ponad połowa rolników, dla których mleko jest dominującym profilem produkcji, nabywa dobra luksusowe i gromadzi oszczędności. W gorszej sytuacji są producenci mięsa i rolnicy zajmujący się produkcją roślinna i mieszaną. Blisko 40 proc. polskich rolników posiadających powyżej 15 ha odkłada dodatkowe środki na emeryturę. Najchętniej inwestują w ziemię (42 proc.) oraz w rozwój gospodarstwa (33 proc.).

Szanse i zagrożenia

Blisko 60 proc. badanych uważa polskie rolnictwo za konkurencyjne wobec rynku unijnego, podczas gdy w 2014 r. tego zdania było tylko 47 proc. ankietowanych. Więcej niż w 2014 r. rolników uważa też, że polscy rolnicy potrafią dobrze gospodarować, więcej też widzi zagrożenie w wykupie ziemi przez cudzoziemców. Rozwój rolnictwa upatrują w nowych rynkach zbytu oraz w ekologicznym (27 proc.), zaś gospodarstwa, które nie zostały zmodernizowane, zdaniem badanych będą musiały zakończyć działalność – taką opinię ma, co czwarty ankietowany. Ponad połowa badanych obawia się niskiej ceny sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie, a 28 proc. jest zaniepokojonych brakiem nowych rynków zbytu i możliwości sprzedaży płodów rolnych.