Spożycie wołowiny w UE spadnie na przestrzeni kilku lat z 8,5 mln ton do 8,3 mln ton. Produkcja zniżkuje jeszcze bardziej, z 7,9 mln ton do 7,6 mln ton.

wykres.jpg

Według raportu Komisji Europejskiej z kwietnia br. dotyczącego rynków rolnych w latach 2007-2014, kraje UE wyprodukowały w 2007 roku 8,04 mln ton netto mięsa wołowego i cielęcego, tj. o 0,3% mniej niż w 2006 roku. Mniejsza produkcja wynikała z kontynuacji spadkowego trendu pogłowia bydła oraz wysokich kosztów pasz. Na mniejszą liczbę ubojów cieląt wpłynął spadek spożycia cielęciny w krajach Wspólnoty. Konsumenci odzyskali bowiem zaufanie do mięsa drobiowego, które zastępowali cielęciną w okresie epidemii ptasiej grypy. Jak prognozuje Komisja Europejska do 2014 roku produkcja mięsa wołowego w krajach UE-27 obniży się do 7,6 mln ton, co oznacza redukcję o 438 tys. ton w stosunku do poziomu z 2007 roku. Zmiany na rynkach nowych krajów Wspólnoty (UE-12) będą miały słaby wpływ na prognozy Komisji, ponieważ łączny udział tych krajów w produkcji wołowiny i cielęciny w UE kształtuje się na poziomie 10%, natomiast w przypadku konsumpcji wynosi 9%. Pomimo wzrostu liczby krów mamek w nowych krajach UE w ostatnich latach, łącza ich ilość na tle całego stada w Unii będzie stanowić nadal mały udział (2%) w prognozowanym okresie.

Największy wpływ na sektor wołowiny w krajach UE będą miały dopłaty niepowiązane z produkcją oraz stopniowy spadek pogłowia stada bydła mlecznego. Czynniki ten wraz z rosnącymi cenami pasz wpłyną na redukcję nieefektywnych systemów produkcji wołowiny, przyczyniając się do zmniejszenia łącznej produkcji tego gatunku mięsa we Wspólnocie. Nie można jednak pominąć innych czynników, które mogą wpłynąć na ten sektor w krótkim, bądź średnim terminie. Chodzi np. o zagrożenie wynikające z chorób zwierzęcych, takich jak: choroba niebieskiego języka, która od dwóch lat jest obecna w krajach Europy Północnej. W 2007 roku kraje UE-27 (rozszerzone o Bułgarię i Rumunię) sprowadziły 588 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 5% mniej niż w 2006 roku. Eksport tego gatunku mięsa obniżył się za to o 38,6% do 114 tys. ton, z czego 40% wyeksportowano bez refundacji.