Według Komisji Europejskiej, porozumienie handlowe między UE i USA (TTIP) powinno ułatwić dostęp europejskich firm do amerykańskiego rynku, ale nie kosztem standardów UE i jej prawa do definiowania na swój sposób interesu publicznego - uważają posłowie z komisji handlu międzynarodowego, którzy przyjęli zalecenia dotyczące negocjacji TTIP. Sposoby rozstrzygania sporów między inwestorami i państwami powinny, ich zdaniem, zostać zreformowane.

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie rozmów dotyczących Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) zostały przyjęte przez komisję 28 głosami, 13 posłów głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał. Teraz tekst musi jeszcze zostać zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym.

Potrzeba umowy ambitnej, ale zrównoważonej

Unijny PKB UE jest "mocno uzależnione od handlu i eksportu", więc dobrze skonstruowane porozumienie z USA może przyczynić się do zwiększenia udziału przemysłu w PKB UE o 15 proc. do 20 proc.do roku 2020. Przedsiębiorstwa z UE, zwłaszcza małe, średnie i mikro, mogłyby czerpać zyski z rynku 850 mln konsumentów - czytamy w przyjętym dziś tekście.

Z drugiej jednak strony posłowie zaważają, że sprzeczne wyniki badań nie pozwalają jednoznacznie ocenić realnych korzyści, jakie TTIP może przynieść unijnej gospodarce. Dlatego podkreślają, że rozmowy muszą być przejrzyste, aby wynegocjowane porozumienie sprostało zarówno wymogom ambicji jak i równowagi i pozwoliło podzielić uzyskane korzyści pomiędzy państwa całej UE. Powinno ono sprzyjać konkurencyjnej i efektywnej gospodarce i eliminacji pozataryfowych barier handlowych. Posłowie oczekują, że wynegocjowane porozumienie zagwarantuje wysoki poziom ochrony konsumentów, ich danych osobowych, zdrowia i bezpieczeństwa, oraz że będzie stanowić zabezpieczenie przez podatkowym, socjalnym i środowiskowym dumpingiem.

Reforma systemu ochrony inwestorów

Posłowie są zdania, że TTIP położyć kres "nierównemu traktowaniu inwestorów europejskich w USA". Ma temu służyć ustanowienie zreformowanego i sprawiedliwego systemu pozwalającego inwestorom na prowadzenie i rozstrzyganie sporów.