Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index), opracowany przez Economist Intelligence Unit, dotyczy kluczowych kwestii związanych z takimi czynnikami, jak przystępność cenowa oraz dostępność, osiągalność i jakość żywności w 105 krajach świata.

Index jest dynamicznym ilościowo i jakościowo modelem złożonym z ponad 25 wskaźników, pozwalających zmierzyć czynniki decydujące o bezpieczeństwie żywności zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Choć bezpieczeństwo żywności jest przedmiotem badań wielu organizacji na całym świecie, Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności wyróżnia się z dwóch powodów. Po pierwsze, badanie obejmuje nie tylko kwestie związane z problemem głodu, ale również podstawowe czynniki w decydujące o zagrożeniu niedoborem żywności. Po drugie, Indeks wykorzystuje współczynniki korygujące poziom cen żywności w celu zbadania ryzyka, z jakim muszą zmierzyć się poszczególne kraje na przestrzeni całego roku.

Na potrzeby Indeksu bezpieczeństwo żywności zostało zdefiniowane jako stan, w którym ludzie, niezależnie od ich statusu materialnego, społecznego i ekonomicznego, mają dostęp do wystarczającej ilości pełnowartościowej żywności, która zaspokoi ich potrzeby żywieniowe, niezbędne do aktywnego i zdrowego życia. Celem ogólnym badania jest ocena, które kraje są najbardziej narażone na niedobór żywności pod względem kategorii takich jak przystępność cenowa, dostępność, jakość oraz bezpieczeństwo żywności.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności dostępny będzie jako interaktywny model analizy porównawczej i będzie zawierał:

•    Punktową ocenę czynników warunkujących bezpieczeństwo żywności w 105 krajach (ilościową i jakościową)
•    Współczynnik korygujący ceny artykułów spożywczych będzie wprowadzany do modelu w okresach miesięcznych, tak aby można było określić wpływ zmian cen żywności na poziom bezpieczeństwa żywności w danym kraju
•    Interaktywną mapę ogólnej punktacji i szczegółowych wyników w danej kategorii
•    Regulowane współczynniki korygujące pozwalające na planowanie scenariuszy
•    Ranking krajów na podstawie wskaźników
•    Możliwość porównania kilku krajów jednocześnie
•    Możliwość wejścia na strony poszczególnych krajów w celu zapoznania się z kluczowymi informacjami dotyczącymi gospodarki, ryzyka i danych demograficznych.

W celu zwiększenia zakresu i pogłębienia badania, w lutym 2012 roku odbyło się spotkanie panelowe w Waszyngtonie. Forum zgromadziło grupę specjalistów wysokiego szczebla w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa żywności. W dyskusji wzięli udział reprezentanci środowiska akademickiego, rządowego, sektora non-profit i prywatnego, a ich uwagi i spostrzeżenia zostały włączone do analizy przedstawionej w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywności.

Gdzie?