Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej opracowała propozycję zmian legislacyjnych regulujących działalność rolników, która polega na przetwarzaniu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli na małą skalę.

Modyfikacje obowiązujących przepisów przedstawione przez Fundację obejmują ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ich wdrożenie ma na celu uporządkowanie statusu formalnego tzw. „sprzedaży bezpośredniej" prowadzonej przez rolników, a także umożliwienie wprowadzenia ułatwień w procedurze jej rejestracji pod kątem przepisów podatkowych oraz sanitarno - weterynaryjnych.

Jak podkreślają autorzy proponowanych zmian, kluczowym zagadnieniem jest zdefiniowanie charakteru działalności rolniczej, przekraczającej ramy dotychczasowej definicji. Prostym rozwiązaniem tego problemu może być rozszerzenie definicji „działalności rolniczej", która zostałaby zastąpiona terminem „produkcji powiązanej". Oznaczałaby ona prowadzenie przetwórstwa na bazie własnego surowca, we własnym zakresie i we własnym gospodarstwie, połączonego ze sprzedażą do konsumenta końcowego lub zakładu (sklepu detalicznego, restauracji, stołówki szkolnej), który sprzedaje produkt do konsumenta końcowego. Przyjęcie takiej definicji z jednej strony może usunąć wszelkie wątpliwości, dotyczące opodatkowania tej formy sprzedaży i tym samym ograniczyć szarą strefę, a z drugiej strony umożliwić, poprzez odwołanie się do tej definicji, uporządkowanie innych ustaw i rozporządzeń istotnych dla uregulowania tej kwestii.

„Kwota przychodów wolna od opodatkowania pozwoli z jednej strony na prowadzenie tej działalności na niewielką skalę a jednocześnie nie będzie stanowiła bariery dla ujawnienia prowadzonej działalności z obawy przed utratą możliwości pozostawania w systemie ubezpieczeń społecznych rolników. Tej funkcji nie spełni kwota 7 tys. zł (zbyt niska) zawarta w senackim projekcie ustawy, podejmującym próbę regulacji tej kwestii. Nieopodatkowany przychód roczny 40 tys. zł może wydać się wysoki (3,3 tys. zł miesięcznie) i niesprawiedliwy wobec podatników rozliczających się z przychodów na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w proponowanym systemie nie ma żadnej możliwości zwrotu poniesionych kosztów na produkcję. Jeżeli założona rentowność prowadzonej działalności będzie na poziomie 15 proc., wówczas proponowana kwota zwiększa dochody rolnika o 500,zł miesięcznie, czyli pozwala uzyskać niewielkie dodatkowe dochody w systemie produkcji powiązanej, które mogą mieć istotne znaczenie dla małych gospodarstw lub zachęcić bardziej energicznych rolników do wdrożenia produkcji na większą skalę, już w standardowym systemie działalności gospodarczej." - czytamy w uzasadnieniu proponowanych zmian.