Na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych wciąż nie ma żadnego oświadczenia woli ANR co do skorzystania z prawa pierwokupu lub wykupu.

Poprosiliśmy agencję o informacje na temat złożonych wniosków dot. przeniesienia własności nieruchomości rolnych i wydanych decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych.

Jak informuje agencja, wg stanu na 30.06.2016 roku do OT i Filii ANR wpłynęło 915 wniosków dot. przeniesienia własności nieruchomości rolnych. ANR wydała łącznie 136 decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych, a 779 wniosków jest jeszcze w trakcie rozpatrywania.

Najwięcej wniosków wpłynęło do OT w Warszawie – 181, OT w Lublinie – 145, OT w Rzeszowie – 108, OT w Bydgoszczy – 88 i OT w Poznaniu – 67. Najmniej wniosków przyjął OT w Gorzowie Wlkp. – 5, Filia w Zielonej Górze – 7 i Filia w Koszalinie – 13.

Spośród 136 wydanych decyzji: 126 to decyzje pozytywne (93%), na powierzchnię 341 ha, a 10 to decyzje o umorzeniu na powierzchnię 19 ha.

Decyzje pozytywne oznaczają, że Agencja zgodziła się na przeniesienie własności nieruchomości rolnych, natomiast w 10 przypadkach podjęła decyzję o umorzeniu, ze względów formalnych (błędy w dokumentacji). Agencja nie wydała dotychczas żadnej decyzji negatywnej tzn. odmownej.

Najwięcej decyzji wydano w OT w Warszawie – 55, OT w Bydgoszczy – 18, Filii w Łodzi – 17, OT w Olsztynie – 12 i OT w Lublinie – 11. OT w Bydgoszczy wydał 4 decyzje o umorzeniu oraz po jednej decyzji o umorzeniu wydały OT w Warszawie, Filia w Łodzi, OT w Olsztynie i Szczecinie, Filia w Suwałkach i OT w Gdańsku. Decyzje wydawane są w terminach obowiązujących w KPA - zapewniono.

 Agencja przedstawiła też szczegółową informację o nabywaniu nieruchomości do Zasobu w trybie pierwokupu i wykupu na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 roku).

I tak:

Pierwokup – art. 3 ust. 4 ukur

                W okresie 01.01. – 30.04.2016 r.  Agencja złożyła 5 oświadczeń o woli skorzystania z pierwokupu w stosunku do nieruchomości o powierzchni 197,31 ha.

W okresie 01.05.2016 - 30.06 2016 ANR nie korzystała z prawa pierwokupu nieruchomości.

Nabywanie nieruchomości rolnych „wykup” – art. 4 ust. 1 ukur

W okresie 01.01. – 30.04.2016 r.  Agencja nie złożyła oświadczeń o woli skorzystania z tego prawa.