Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował wczoraj na konferencji prasowej o przeprowadzeniu badań, „z których wynika, że prawie 50 proc. mieszkańców wsi uważa, że nie ma problemu z dostępem do kupna ziemi rolniczej".

A pozostałe 50 proc.?

Podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiono o wciąż istniejących kłopotach z zabezpieczaniem kredytów na zakup ziemi kredytem na tej ziemi. Ministerstwo jednak nic o tym nie wie – jak wyjaśnia, nowelizacja ustawy przeprowadzona wiosną zlikwidowała wszystkie problemy:

„Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw  (Dz.U. poz. 585) wprowadzona została m.in. zmiana w art. 68 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790), polegająca na dodaniu ust. 2a, zgodnie z którym, suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie mogła przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Regulacja ta została wprowadzona m.in. w celu ochrony rolników przed nadmiernym zadłużeniem. W związku z dokonaną zmianą niektóre banki zaprzestały udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miałyby być nieruchomości rolne.  W celu rozwiązania zaistniałego problemu podjęte zostały prace legislacyjne, w wyniku których w dniu 6 lipca 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która w ustawie o księgach wieczystych i hipotece uchyliła w art. 68 ust. 2a.

Wejście w życie tej ustawy  spowodowało powrót do stanu prawnego sprzed 30 kwietnia 2016 r., suma hipoteki na nieruchomości rolnej kształtowana jest więc przez strony umowy przy jej ustalaniu. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie docierają żadne sygnały, aby banki odmawiały obecnie zabezpieczania kredytów hipotekami na nieruchomościach rolnych.”

Czy zięć i synowa będą mogli otrzymywać ziemię i czy rodzeństwo cioteczne stanie się osobami bliskimi? Czy trwają obecnie jakiekolwiek prace nad nowelizacją przepisów dotyczących zasad sprzedaży ziemi? Czy jest odpowiedź MRiRW na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, jaki trafił w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego? – pytaliśmy również, ale i tu MRiRw nie widzi problemu.