Małżonkowie będą mogli mieć osobne gospodarstwa. To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 3 grudnia 2012 r. orzekł, iż brak możliwości wpisania do ewidencji i nadania numerów identyfikacyjnych obojgu małżonkom, w sytuacji gdy istnieje między nimi rozdzielność majątkowa, a oboje małżonkowie posiadają i prowadzą odrębne gospodarstwa rolne, narusza konstytucyjną zasadę równości. W ciągu 18 miesięcy przepisy trzeba zmienić.

EWIDENCJA DLA DWOJGA

Senat przygotował i przesłał do Sejmu nowelizację ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przewiduje ona, że jeden numer identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków będzie miał prawo do osobnego numeru. Umożliwi im to ubieganie się o płatności z funduszy w ramach WPR UE na prowadzone przez nich osobno gospodarstwa rolne.

Projekt zakłada, że jeden numer identyfikacyjny nadaje się temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

Producent jest obowiązany przedstawić na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w oddzielnym gospodarstwie. Minister rolnictwa określi w rozporządzeniu, jakie mają to być dokumenty, "uwzględniając dokumenty uprawdopodabniające posiadanie środków produkcji rolnej, w tym gruntów rolnych, oraz dokumenty wskazujące na samodzielne ponoszenie przez wnioskodawcę wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego".

PROBLEM ROLNIKA I PRAWODAWCY

Nowelizacja będzie miała znaczenie dla rolników, którzy będą chcieli podzielić swoje gospodarstwa. Tym większa waga zapowiadanego rozporządzenia ministra, mającego określić sposób, w jaki rolnik może przekonać do tego, że dokonany podział gospodarstwa jest prawdziwy, a nie fikcyjny. Bo o tym, że fakt prowadzenia odrębnego gospodarstwa może wpływać na dostępność środków unijnych - a tym samym możliwość potwierdzenia odrębnego prowadzenia działalności będzie istotna - świadczy wypowiedź wiceminister Zofii Szalczyk.