Unia Europejska dofinansowuje działalność grup producenckich, by zachęcić rolników do organizowania się. Pod tym względem polscy rolnicy są daleko za rozwiniętymi krajami Europy. Chodziło o to, by rolnicy założyli grupę, która przetrwa pięć lat - okres wypłaty wsparcia - a w tym czasie grupa powinna już na tyle się rozkręcić, by inne jej zalety stały się oczywiste i dalej działała już z własnej woli.

Grupa rolników może otrzymać wsparcie tylko jeden raz w ciągu swojej działalności, a pomoc wypłacana jest w malejących transzach - od 10 proc. przychodów netto w pierwszym roku do 4 proc. po pięciu latach. Jednorazowość tej pomocy jest spowodowana między innymi tym, że miała być ona jedynie zachętą do zakładania grup. Zdaniem doświadczonych rolników grupa założona jedynie po to, by zdobyć dotacje, nie przetrwa. Celem musi być po prostu robienie dobrego biznesu.

TWORZENIE GRUP

Podstawowym źródłem dofinansowania dla grup jest oczywiście PROW 2014-2020, a konkretnie jego działanie 9 - "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". To dobry moment, by o nim pisać, ponieważ pierwszy nabór został zamknięty pod koniec listopada, a uruchomienie kolejnego naboru jest planowane w II kwartale 2017 roku. Jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, by dopełnić formalności.

Za realizację budżetu PROW 2014-2020 odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tam właśnie grupy składają wnioski o przyznanie wsparcia. Jednak by móc wyciągnąć ręce po pieniądze, grupy najpierw muszą zdobyć decyzję ARR o uznaniu grupy. Mogło się więc zdarzyć, a zdaniem doradców rolniczych jest to całkiem prawdopodobne, że ze względu na przedłużające się postępowanie, niektóre grupy nie zdążyły uzyskać w ARR uznania i nie zdążyły złożyć wniosku do ARiMR.

Pomoc przyznawana jest przez okres pięciu pierwszych lat funkcjonowania grupy, licząc od dnia uznania grupy w ARR. Wysokość pomocy finansowej, którą może otrzymać firma, zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Górną granicą jest 100 tys. euro w każdym roku. Wypłata ostatniej raty nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

Pierwszy rok działalności daje dodatkowe przywileje. Grupy producentów dopiero startujące na rynku mogą złożyć wniosek o wyprzedzające finansowanie pomocy, ale uwaga - mają na to określony czas, do 30 dni od wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Ta kwota nie może przekroczyć 50 tys. zł. Wsparcie można przeznaczyć na finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektów.