- Podawanie nierzetelnej informacji, wprowadzającej w błąd odbiorców przekazu reklamowego oraz niewłaściwe i niepełne informowanie o danym produkcie mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo stosujących środki ochrony roślin oraz środowisko – podaje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zasady prowadzenia reklamy środków ochrony roślin określa art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Zgodnie z przepisami w powyższym zakresie:

- środki ochrony roślin, które nie uzyskały zezwolenia, nie są reklamowane. Każdej reklamie środka ochrony roślin towarzyszą zdania: „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu”. Zdania te są czytelne i wyraźnie widoczne na tle całej reklamy. Słowa „środki ochrony roślin” mogą zostać zastąpione przez bardziej precyzyjne określenia rodzaju produktu, takie jak środek grzybobójczy, owadobójczy lub chwastobójczy;

- reklama nie zawiera informacji w formie tekstu lub w formie graficznej, które byłyby mylące w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, takich jak określenia „niskiego ryzyka”, „nietoksyczny” czy „nieszkodliwy”. Jedynie w przypadku środków ochrony roślin niskiego ryzyka dozwolone jest użycie w reklamie wyrażenia: „dozwolony jako środek ochrony roślin niskiego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009”;

- wszystkie oświadczenia użyte w reklamie muszą dać się uzasadnić technicznie;
- w reklamach nie przedstawia się wizualnie żadnych potencjalnie niebezpiecznych praktyk, takich jak mieszanie lub stosowanie bez stosownej odzieży ochronnej, stosowanie w pobliżu żywności lub stosowanie przez dzieci lub w ich pobliżu;

- materiały reklamowe lub promocyjne zwracają uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach. Zgodnie z wytyczną Komisji Europejskiej, aby spełnić powyższy wymóg prowadzący reklamę powinien umieścić w reklamie specjalną wzmiankę zwracającą uwagę na ostrzegawcze zwroty i piktogramy np.: „Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie”.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia reklamy środków ochrony roślin z naruszeniem ww. zasad, przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przewidują karę w postaci opłaty sankcyjnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!