- Proszę o zainteresowanie się absurdalną sytuacją, która ma miejsce przy sprzedaży ratalnej przy zakupie od ANR w przetargach ograniczonych przez rolników indywidualnych gruntów rolnych w latach 2010-2012 przy oprocentowaniu preferencyjnym wynoszącym wówczas 4% - mówi czytelnik. - W połowie roku 2012 obniżono oprocentowanie preferencyjne do 2%, a w wyniku zmniejszającej się inflacji oprocentowanie bez preferencji za grunty nabyte w nieograniczonych przetargach spadło do ok. 3,1%. Obecnie mamy więc taką sytuację, że niektórzy rolnicy korzystający z preferencyjnego oprocentowania płacą roczne raty wynoszące stale 4%, ale gdyby stracili tę  "preferencję" np. opóźniając się z płatnościami, wówczas oprocentowanie zostałoby im obniżone do 3,1%. Czy nie należałoby ujednolicić stawki oprocentowania preferencyjnego na wszystkie grunty zakupione od ANR w przetargach ograniczonych przez rolników indywidualnych bez względu na datę zakupu?

Czy rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce? Z czego wynika? Czy jest możliwe, aby rolnik zawierający wcześniej umowę z takim "preferencyjnym" oprocentowaniem teraz mógł mieć je obniżone? – zapytaliśmy w ANR. ANR najpierw przypomniała warunki, na jakich sprzedawała ziemię:

„Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje nieruchomości wchodzące w skład  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy z 19.10.1991  r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Cena  nabycia podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy  sprzedaży. Ponadto Agencja może na wniosek nabywcy rozłożyć spłatę  należności na roczne bądź półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 15  lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca  wpłacił co najmniej 10% jej ceny i przedłożył zabezpieczenia spłaty  kwoty należności, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej  należności. W tym miejscu należy podkreślić, że wyboru sposobu zapłaty  dokonuje nabywca.

Szczegółowe warunki rozkładania spłaty należności na raty, jak również  wysokość oprocentowania należności, której spłata została rozłożona na  raty określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty  należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej  Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty  należności (Dz. U. z 2012 r. poz. 208).