Ten dokument powinien zawierać informacje takie jak: nazwa i adres grupy, przedmiot i czas jej działalności (możliwe jest założenie grupy na czas określony), członkowie i osoby upoważnione do reprezentowania grupy, prawa i obowiązki członków (obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży), zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru marszałka, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy (to nie dotyczy rolników idących na rentę strukturalną), zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wymóg przynależności tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów, wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od tej zasady, zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą, wreszcie zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony (fundusz specjalny jest przeznaczony na wypłacanie członkom grupy zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w akcie założycielskim), sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków.


W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące w szczególności: zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego, promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu, przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

Aby dokumentacja była kompletna, na postawie aktu założycielskiego trzeba jeszcze sporządzić plan działania grupy na okres 5 lat.

Podobał się artykuł? Podziel się!