Grupa może łączyć się z innymi grupami, tworząc związki grup. Daje to możliwość podnoszenia konkurencyjności i skutecznej walki o prawa zrzeszonych w związku producentów. Związek może też przejąć część obowiązków - np. obsługę prawną i księgową grup. Zajmie się np. organizacją i koordynacją środków produkcji, będzie zabiegał o korzystne zorganizowanie zbytu. Reprezentuje też członków wobec organów samorządowych i administracji państwowej.

Rejestr związków prowadzi minister rolnictwa, on decyduje o wpisie związku do rejestru i o wykreśleniu z niego, jeśli związek nie spełnia stawianych przed nim wymogów.

Związek grup to z pewnością możliwość naprawdę skutecznego zabiegania producentów o pozycję na rynku, z czym polscy rolnicy mają zwykle najwięcej kłopotów.


Drugą korzyścią wynikającą z przynależności do grupy jest możliwość ubiegania się przez nią o wsparcie finansowe.
Grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania „Grupy producentów rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Przez długi czas interpretowano je tak, że z przysługującej pomocy nie można było finansować inwestycji - od czerwca 2010 MRiRW posługuje się interpretacją, która pozwala przeznaczać pomoc także na inwestycje.


Jak informuje MRiRW, pomoc finansowa wykorzystywana jest w celu dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji. Pomoc stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach: 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej do sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku lub 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej powyżej EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku. W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć równowartości kwoty: 100 000 EURO w pierwszym i drugim roku, 80 000 EURO w trzecim roku, 60 000 EURO w czwartym roku, 50 000 EURO w piątym roku.