Nadzór wiąże się z koniecznością przeprowadzania kontroli. Mają one potwierdzić spełnianie przez grupę warunków, które pozwoliły wpisać ją do rejestru.

Osoba przeprowadzająca kontrolę musi legitymować się upoważnieniem imiennym, wskazującym miejsce i zakres kontroli oraz podstawę prawną do ich wykonywania. Powinna okazać je przed przystąpieniem do kontroli. Kontrolujący ma prawo do: wstępu na teren nieruchomości należących do grupy, żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, wglądu do dokumentów, sporządzania z nich odpisów, wyciągów, kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu, który podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Jeśli kontrolowany odmawia podpisania protokołu, fakt ten zostaje odnotowany w protokole. Kontrolowany ma 14 dni na zgłoszenie marszałkowi umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Grupa ma obowiązek składania marszałkowi rocznego sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy od upływu roku jej działalności.

Podobał się artykuł? Podziel się!