Od 2007 roku w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Program ten umożliwia kontynuację wcześniej wdrażanych programów w okresie przedakcesyjnym i w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE - 2004-2006. W ten sposób zachowana jest ciągłość procesu modernizacji sektora rolno-spożywczego oraz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażane są 22 działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych:

  • Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
  • Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
  • Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
  • Oś 4 - Leader.
Łącznie na realizację PROW 2007-2013 przewidziano kwotę ponad 17,2 mld euro.

Do chwili obecnej w ramach realizacji PROW 2007-2013 wnioskodawcy złożyli prawie 6,33 mln wniosków. Zawarto ponad 5,24 mln umów/decyzji na kwotę stanowiącą 87,3% środków przeznaczonych na realizację Programu. Zrealizowane płatności osiągnęły prawie 47,6 mld zł.

Oś I PROW 2007-2013 obejmuje 11 działań, których realizacja przyspiesza przekształcenia strukturalne w rolnictwie oraz podnosi konkurencyjność polskich producentów rolnych i przetwórców. W ramach Osi I beneficjenci realizują prawie 184 tys. umów na kwotę ponad 28 mld zł. Do chwili obecnej wypłacono w ramach tej osi ponad 22 mld zł. Efekty rzeczowe realizowanego Programu są imponujące. W ramach działań inwestycyjnych Osi I rolnicy zakupili ponad 227 tys. maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Wybudowali i zmodernizowali ponad 2,5 mln m2 budynków gospodarczych. W celu ułatwienia przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych przyznano pomoc ponad 23 tys. młodym rolnikom i zrealizowano na ich rzecz płatności na kwotę prawie 1,6 mld zł. Pomoc finansową na realizację przedsięwzięć modernizujących zakłady przetwórcze i poprawiających jakość rynków hurtowych, w wysokości ponad 1,9 mld zł, wypłacono już 932 podmiotom sektora rolno-spożywczego. Ponad 3000 gospodarstw zniszczonych w wyniku klęsk naturalnych otrzymało pomoc na odtworzenie produkcji (w tym inwentarza żywego oraz plantacji wieloletnich). Działania scaleniowe objęły 78,7 tys. ha gruntów rolnych i leśnych. Ochroną przeciwpowodziową objęto powierzchnię 17,5 tys. ha użytków gruntowych, uregulowano koryta rzek i ich dorzeczy na długości 178 km. W szkoleniach zawodowych dla rolników i osób zatrudnionych w leśnictwie brało udział ponad 129 tys. uczestników, w tym blisko 40 tys. kobiet. Zrealizowano łącznie ponad 94,5 tys. usług doradczych. Pełne efekty realizacji PROW 2007-2013 będą widoczne po zakończeniu Programu w roku 2015.