Od 2007 roku w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), który umożliwia kontynuację, rozpoczętego jeszcze w okresie przedakcesyjnym, procesu modernizacji sektora rolno-spożywczego oraz zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Wdrażane są 22 działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych:

  • Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
  • Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
  • Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
  • Oś 4 - Leader.
Łącznie na realizację PROW 2007-2013 przewidziano kwotę ponad 17,2 mld euro.

Do chwili obecnej w ramach realizacji PROW 2007 - 2013 wnioskodawcy złożyli ponad 6 mln wniosków. Zawarto prawie 5,3 mln umów/decyzji na kwotę stanowiącą 87,42% środków przeznaczonych na realizację Programu. Zrealizowane płatności osiągnęły prawie 47,6 mld zł.

Oś II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich obejmuje 4 działania. Działania rolno-środowiskowe, realizowane w gospodarstwach rolnych, przyczyniają się do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego obszarów wiejskich. Wspierane jest również gospodarowanie na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie zalesiania gruntów rolnych i innych oraz inwestycje w zakresie ochrony i odtwarzania potencjału leśnego zniszczonego katastrofami naturalnymi, umożliwia poprawę stanu lasów w Polsce.

Oś II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich jest osią o największej liczbie beneficjentów. Łącznie w ramach tej osi zawartych zostało 4,9 mln umów/decyzji na kwotę ponad 18 mld zł i wypłacono ponad 15 mld zł.

Płatnościami rolno-środowiskowymi objęto łączną powierzchnię wynosząca ponad 3,4 mln ha użytków rolnych. 871 tys. gospodarstw rolnych położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach dla gospodarowania otrzymało wsparcie w kwocie ponad 8 mld zł. Zalesiono ponad 69 tys. ha gruntów rolnych oraz odtworzono ponad 44 tys. ha lasów zniszczonych przez katastrofy i wykonano działania zapobiegawcze, związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu pożarowemu w lasach na powierzchni ponad 351 tys. ha.

Poniżej przedstawione zostały wybrane przykłady projektów zrealizowanych w ramach Osi II PROW 2007-2013.

1. W roku 2012, w gospodarstwie położonym w gminie Bolków w województwie dolnośląskim, rozpoczęto, w ramach działania Program rolnośrodowiskowy, realizację działań w zakresie produkcji ekologicznej, utrzymania ekstensywnych trwałych użytków zielonych, ochrony siedlisk lęgowych ptaków oraz utrzymania półnaturalnych łąk świeżych na obszarach Natura 2000.