Od 2007 roku w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), który umożliwia kontynuację, rozpoczętego jeszcze w okresie przedakcesyjnym, procesu modernizacji sektora rolno-spożywczego oraz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażane są 22 działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych:

  • Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
  • Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
  • Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
  • Oś 4 - Leader.
Łącznie na realizację PROW 2007-2013 przewidziano kwotę ponad 17,2 mld euro.

Do chwili obecnej w ramach realizacji PROW 2007-2013 wnioskodawcy złożyli ponad 6 mln wniosków. Zawarto prawie 5,3 mln umów/decyzji na kwotę stanowiącą 87,42% środków przeznaczonych na realizację Programu. Zrealizowane płatności osiągnęły prawie 47,6 mld zł.

Oś III PROW 2007-2013 obejmuje 4 działania. Działania tej osi wpisują się w aktualne potrzeby wsi. Wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, tworzenia miejsc pracy na wsi, rozwijanie infrastruktury technicznej, ochrona dziedzictwa kulturowego i realizacja potrzeb społecznych mieszkańców wsi pozwala na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i łagodzenie skutków bezrobocia. Inwestycje realizowane w ramach tych działań zmieniają polską wieś. Pobudzają działalność gospodarczą i przeciwdziałają wyludnianiu się obszarów wiejskich. Aktywizują mieszkańców wsi i tworzą silniejsze poczucie więzi z miejscem zamieszkania oraz regionem. Inspirują także do zachowania i ochrony miejscowych tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.

W ramach realizacji działań Osi III beneficjenci złożyli blisko 88 tys. wniosków co w pełni wyczerpuje limit środków przeznaczonych na tę oś. Zawartych zostało blisko 37 tys. umów na kwotę ponad 13,3 mld zł. Wypłacono już blisko 8,1 mld zł.

Dzięki zrealizowanym operacjom w ramach Osi III ponad 11 tys. rolników lub członków ich rodzin podjęło działalność pozarolniczą, głównie w sferze usług. Mikroprzedsiębiorcy utworzyli prawie 8 tys. nowych miejsc pracy. W ramach wsparcia infrastruktury technicznej wybudowano około 24 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonano 29 224 szt. kanalizacji zagrodowych, wybudowano 199 oczyszczalni ścieków, utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, który umożliwia zagospodarowanie ponad 242 tys. ton śmieci oraz stworzono możliwość wytwarzania 189,12 MW energii ze źródeł odnawialnych.