Od 2007 roku w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), który umożliwia kontynuację, rozpoczętego jeszcze w okresie przedakcesyjnym, procesu modernizacji sektora rolno-spożywczego oraz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażane są 22 działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych:

  • Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
  • Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
  • Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
  • Oś 4 - Leader.
Łącznie na realizację PROW 2007-2013 przewidziano kwotę ponad 17,2 mld euro.

Do chwili obecnej w ramach realizacji PROW 2007 - 2013 wnioskodawcy złożyli ponad 6 mln wniosków. Zawarto ponad 5,4 mln umów/decyzji na kwotę stanowiącą 87,72% środków przeznaczonych na realizację Programu. Zrealizowane płatności osiągnęły prawie 48 mld zł.

Oś IV PROW 2007-2013 obejmuje 3 działania. Głównym celem Osi IV Leader jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi oraz zwiększenie możliwości zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania na realizację lokalnych strategii rozwoju, oddolnych inicjatyw mieszkańców terenów wiejskich i wdrażanie małych projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. W ramach Osi IV utworzono 336 lokalnych grup działania (LGD), które realizują lokalne strategie rozwoju.

Realizując działania Osi IV Leader beneficjenci złożyli ponad 58 tys. wniosków. Zawartych zostało ponad 25 tys. umów na kwotę prawie 2,4 mld zł. Wypłacono już blisko 1,4 mld zł.

Projekty realizowane w ramach lokalnych strategii rozwoju umożliwiły budowę, modernizację i wyposażenie 1724 świetlic, domów kultury, budynków rekreacyjnych i sportowych, 1488 placów sportowych, zabaw i miejsc rekreacji w małych miejscowościach wiejskich. Społeczności lokalne realizowały projekty przyczyniające się do uatrakcyjnienia terenów rekreacyjnych poprzez budowę lub modernizację 672 obiektów małej architektury, zagospodarowanie 141 terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku. Odnowiono również 149 zabytkowych budynków, w tym obiekty sakralne oraz 25 pomników historii i miejsc pamięci. Zagospodarowano 64 zbiorniki i cieki wodne oraz ukształtowano 695 centrów wsi. W ramach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości utworzono 270 miejsc pracy. Zorganizowano również z inicjatywy mieszkańców prawie 4 tys. imprez kulturalnych i sportowych.