Raport „Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce” powstał pod redakcją naukową Ingi Kołomyjskiej i Marzeny Mażewskiej. Przygotował go zespół autorów, wśród których są: Jarosław Domalewski, Marzena Mażewska i Krzysztof Wasielewski. Raport wydała: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, www.fdpa.org.pl

"Młodzi ludzie, na początku drogi życiowej, często stają przed wyzwaniem podjęcia życiowo istotnych decyzji zawodowych. Na decyzje młodego człowieka dotyczące tak istotnej sfery życia, jaką jest praca, wpływa szereg czynników. Przyszła ścieżka zawodowa człowieka zaczyna swoje kształtowanie się już w czasie edukacji szkolnej, a nawet przedszkolnej. Umiejętności młodego człowieka, uzyskane w ramach edukacji szkolnej i pozaszkolnej, mają następnie istotny wpływ na jego pozycję na rynku pracy. Jednak na decyzję czy zostać przedsiębiorcą czy pracownikiem wpływa wiele czynników, m.in. czynniki makroekonomiczne, od których zależy sytuacja na rynku pracy, czy też sprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej" - piszą we Wstępie Inga Kołomyjska i Marzena Mażewska.

"Wieloletnie doświadczenia Fundacji - kontynuują - w realizacji projektów wspierających młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy na wsi, zainspirowały nas do przeprowadzenia głębszej analizy tej sytuacji. W niniejszym opracowaniu pragnęliśmy przedstawić w jaki sposób edukacja ludzi młodych, bezrobocie i przedsiębiorczość najmłodszej części dorosłego społeczeństwa są ze sobą powiązane. Z zebranych badań i analiz ukazał się obraz młodego pokolenia, które niepewnie stąpa po drodze zawodowych wyzwań ale i szans.

Polska młodzież charakteryzuje się niską aktywnością zawodową, w szczególności problem ten dotyczy młodzieży wiejskiej, o czym świadczą także wskaźniki bezrobocia. Warunki kształcenia młodzieży wiejskiej uległy w ostatnich latach poprawie, ale nadal dystans dzielący wieś i miasto w zakresie edukacji (od edukacji przedszkolnej do szkoły średniej) jest znaczący. Młodzież wiejska, pomimo zdobycia średniego lub wyższego wykształcenia i rosnących aspiracji, częściej jest narażona na ryzyko bezrobocia, co znajduje swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych rynku pracy. Młodzi ludzie z terenów wiejskich częściej zasilają rzesze bezrobotnych, co wynika nie tylko z niewystarczających umiejętności i wiedzy, lecz nierzadko jest skutkiem braku oferty pracy, adekwatnej do posiadanych kwalifikacji młodego człowieka.

W takiej sytuacji – braku możliwości zarobkowania na wsi zgodnego z przygotowaniem zawodowym – młodzi ludzie często decydują się na opuszczenie wsi na rzecz miasta, lub nawet na dalszy wyjazd. Wydaje się, że jednym z rozwiązań mogłoby być stworzenie przyjaznych warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, co pomogłoby przezwyciężyć obecną sytuację. W Polsce obecnie dostępna jest pomoc na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej, prowadzona przez różne podmioty – zarówno instytucje państwowe, prywatne jak i organizacje pozarządowe. Jednak niewiele z dostępnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości jest skierowanych bezpośrednio i wyłącznie do ludzi młodych. Przedsiębiorczość ludzi młodych jest szczególnym rodzajem aktywności - osób na początku drogi zawodowej - mających niewielkie doświadczenie, ale z drugiej strony cechujących się innowacyjnymi pomysłami, umiejętnością korzystania z nowoczesnych technologii, zapałem i chęciami. W raporcie znajdziecie Państwo opis przedsiębiorczości ludzi młodych, a także uproszczoną analizę dostępnych form wsparcia przeznaczonych dla przedsiębiorców w tym także młodych."