Chociaż od ponad półtora roku korzystać można ze wsparcia dla grup producentów rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), do tej pory wykorzystano zaledwie 25–30 proc. dostępnych środków. Dla wykorzystania wszystkich pieniędzy potrzeba, aby powstało i wystąpiło o pomoc 100–120 grup. Dlatego Krajowa Rada Spółdzielczości podjęła się zorganizowania producentów rolnych oraz wyłonienia liderów spośród przedstawicieli spółdzielni, którzy włączą się w proces tworzenia grup. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne (które mogą być członkami grup), a także spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie kółek rolniczych – posiadają już infrastrukturę biurową, wyszkolony personel i dysponują magazynami, w których można gromadzić i przechowywać produkty rolne przeznaczone do sprzedaży.

Pomoc dla grup
Traktat Akcesyjny w dziale Rolnictwo określa możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez grupy producentów rolnych, formalnie uznanych – w naszym przypadku przez wojewodę/marszałka (w terminie od 1.05.2004 r. do 31.12.2006 r). O wsparcie będą się mogły ubiegać także grupy, które uzyskają decyzję marszałka województwa w latach 2007–2013.

Wsparcie może być udzielane na zakładanie i administracyjne koszty działania grup przez okres 5 lat od momentu ich powstania. Będzie ono udzielane grupom producentów rolnych  zakładanym w celu wspólnego dostosowania standardów produkcji oraz wykształcenia systemu wspólnej sprzedaży produktów (m.in. centralizacji sprzedaży, konfekcjonowania, dostaw do hurtowni, dostępności danych produktów rolnych). Grupa producentów rolnych może otrzymać wsparcie tylko raz w ciągu swojej działalności, niezależne od tego, czy źródłem tej pomocy jest budżet krajowy, czy fundusze współfinansowane przez UE.

Pomoc finansowa realizowana jest w formie rocznych płatności w okresie pierwszych 5 lat od daty wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych, prowadzonego przez marszałka (właściwego ze względu na siedzibę grupy). Kwota wsparcia zostanie wyliczona na podstawie rocznej wartości netto produkcji sprzedanej wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy. Procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy, ze sprzedaży produktów lub grup produktów – ze względu na które grupa została utworzona i wytworzonych w gospodarstwach jej członków, w kolejnych pięciu latach wynosi odpowiednio:
  • 5 proc., 5 proc., 4 proc., 3 proc. i 2 proc. wartości produkcji sprzedanej do kwoty 1 mln EUR,
  • 2,5 proc., 2,5 proc., 2 proc., 1,5 proc. i 1,5 proc. wartości produkcji sprzedanej powyżej 1 mln EUR.

Wsparcie nie może jednak przekroczyć kwoty: 100 tys. EUR – w pierwszym i drugim roku, 80 tys. EUR – w trzecim roku, 60 tys. EUR w czwartym roku i 50 tys. EUR w piątym roku.

Na wsparcie mogą liczyć grupy producentów rolnych z wyłączeniem sektorów: owoce i warzywa, grzyby, orzechy oraz ryby.

Ważne terminy
W celu uzyskania pomocy w terminie 6 miesięcy od dnia wpisania do rejestru marszałka grupa producentów rolnych składa do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o przyznanie pomocy finansowej. Zachowanie tego terminu jest bardzo ważne, ponieważ jego niedotrzymanie dyskwalifikuje grupę do starania o pomoc przez okres 5 lat.

Po 12-miesięcznym okresie prowadzenia działalności przez grupę (liczonym od dnia wydania decyzji wojewody/marszałka o wpis do rejestru), grupa składa do właściwego oddziału ARiMR kolejny wniosek – o wypłatę środków z tytułu pomocy za dany okres (w terminie 30 dni od dnia upływu tego okresu). Środki z tytułu pomocy, wypłacane w formie rocznych płatności, obejmują okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Plan działania KRS
Krajowa Rada Spółdzielczości uznała, że aby osiągnąć sukces w organizowaniu się w Polsce grup producentów rolnych, konieczne jest rzetelne opracowanie i skuteczne przeprowadzenie akcji promocyjnej. Projekt taki ruszył w listopadzie 2005 r. i trwać będzie do czerwca 2007 r. na terenie całego kraju. Biuro realizacji projektu zorganizowano w siedzibie KRS w Warszawie. Ona bowiem zapewnia obsługę organizacyjną i finansową przedsięwzięcia. Jej partnerami są związki rewizyjne spółek rolniczych, izby rolnicze, doradztwo rolnicze, związki branżowe, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, samorządy różnych szczebli oraz inne organizacje działające w terenie.

Projekt skierowany jest do spółdzielni rolniczych zainteresowanych założeniem grup producentów rolnych na bazie posiadanego majątku, członków związków branżowych i oczywiście rolników – liderów wiejskich, nieformalnych grup producentów rolnych, chcących uzyskać status grupy oraz regionalnych związków branżowych.

Projekt obejmuje kilka działań. Prowadzona jest szeroka akcja promocyjno-informacyjna w celu pozyskania do współpracy jak największej liczby instytucji i organizacji. Przygotowano i wydano poradnik informacyjno-szkoleniowy na temat organizowania i funkcjonowania grup producentów rolnych. Utworzono także specjalną stronę internetową (www.krs.com.pl), na której zamieszczane są informacje na temat samego projektu i zagadnień dotyczących grup producentów rolnych i procesu tworzenia się nowych grup. Zorganizowano 16 wojewódzkich spotkań informacyjnych dla członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni oraz organizacji rolniczych i instytucji związanych z rolnictwem, a także specjalne spotkania informacyjno-szkoleniowe dla dziennikarzy. W planie jest jeszcze 200 spotkań powiatowych dla lokalnych liderów zaangażowanych w tworzenie grup. Odbędą się też specjalne zagraniczne wyjazdy studyjne obejmujące wizyty w instytucjach europejskich zajmujących się rolnictwem oraz spotkania z liderami spółdzielczości w krajach UE.

Jakie cele musi realizować i jakie wymogi spełniać grupa chcąca ubiegać się o dotacje, określa Ustawa z dnia 15 września 2000 r. (obowiązująca od 21.11.2000 r.) o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. nr 88, poz. 983, z 2003 r. nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. nr 162, poz. 1694).

Źródło "Farmer" 09/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!