Ustawa regulująca zasady tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (DzU Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Właścicielami spółki są wspólnicy, ale jest ona samodzielnym podmiotem, czyli samodzielną osobą prawną. W nazwie spółki mogą znależć się nazwiska wspólników lub może ona wskazywać na przedmiot działalności. Ważne jest jednak, by w nazwie znalazł się dodatek "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” albo skrót "Społka z o.o.” czy "Sp. z o.o.”.

Zakładanie spółki

Do powstania spółki wymaga się dopełnienia następujących formalności:

  • sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego;
  • wniesienia przez wspólników wkładów. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi obecnie 50 tys. zł. Wspólnicy mogą mieć różną liczbę udziałów. Ich wielkość ma wpływ na poziom ich władzy w spółce;
  • powołania zarządu. Ustawa nie przewiduje minimalnej liczby członków zarządu – może być to jedna lub więcej osób. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, jego członkami mogą być wspólnicy albo osoby spoza ich grona.
  • dokonania wpisu do rejestru. Spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego (w sądzie rejonowym) składa zarząd spółki na druku KRS-W3, dołączając do tego dokumenty założycielskie;
  • załatwienia numeru Regon. Po otrzymaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców należy złożyć wniosek do właściwego urzędu statystycznego o nadanie numeru Regon (jednym z załączników jest właśnie wypis z rejestru przedsiębiorców);
  • założenia konta bankowego spółki. Należy to do zarządu. Warto przed pójściem do banku wyrobić pieczątkę spółki (można to załatwić przez Internet);
  • zgłoszenia do urzędu skarbowego. Trzeba złożyć wniosek o nadanie numeru NIP na druku NIP-2, a także zgłoszenie płatnika VAT na deklaracji VAT-R. Do Urzędu Skarbowego warto zabrać dokumenty założycielskie spółki (o czym piszemy dalej);
  • zgłoszenia do ZUS w ciągu 7 dni, jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników, ponadto pod tym samym warunkiem zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i do Inspekcji Sanitarnej.