Podstawowym celem przedsięwzięcia PARP o nazwie „Polskie klastry i polityka klastrowa” jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej. PARP oferuje środki na rozwój klastrów. Ponadto niemal każde województwo zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi dedykowało środki na powstanie i rozwój klastrów w regionie.

Główną barierą rozwoju klastrów jest zaufanie i otwartość przedsiębiorców oraz bariery prawne. Podmioty funkcjonujące w klastrach i współpracujące z klastrami oraz koordynatorzy i animatorzy klastrów często nie potrafią dostrzec wymiernych korzyści płynących z efektu skali i synergii, jak również z przynależności do sieci klastrów.

Realizacja działania PARP odbywa się dwutorowo: poprzez oddziaływanie na podmioty tworzące klastry, funkcjonujące w nich oraz działające na ich rzecz oraz poprzez wspieranie i kształtowanie polityki rządu i samorządów w zakresie mającym znaczenie dla rozwoju i działania klastrów. Z tego względu projekt podzielony został na dwa działania:

Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce poprzez upowszechnianie i popularyzowanie informacji związanych z ich powstawaniem i funkcjonowaniem oraz budowanie platformy wymiany wiedzy, dobrych praktyk i komunikacji, jak również promowanie klastrów i ich osiągnięć.

Działanie 2: Wsparcie instytucji i organizacji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej poprzez budowanie między nimi przestrzeni dialogu. Realizacją tego działania zajmuje się grupa robocza ds. polityki klastrowej, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej. Celem działania 2 jest wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej na kolejne lata. Służą temu wnioski i rekomendacje wynikające z obecnie realizowanej polityki w obszarach mających wpływ na rozwój klastrów w Polsce oraz analiza zagranicznych doświadczeń i dobrych praktyk.