Kredyty udzielane są na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów:

* bazy noclegowej,
* bazy gastronomicznej,
* bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej.

O kredyt mogą ubiegać się:

* rolnicy i członkowie ich rodzin.
* inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą.
* spółki handlowe, o których mowa w art. 1 par. 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
* organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną.
* gminy i związki międzygminne.

Uwarunkowania finansowe kredytu
Kredyty mogą być udzielane w dwóch plafonach, w zależności od wysokości kwoty kredytu:

* w plafonie A - do 50.000 zł; kredytowaniem może być objęte do 100 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto
* w plafonie B - do 300.000 zł; nie więcej niż do 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto, zaś w przypadku realizacji przedsięwzięć/inwestycji objętych dofinansowaniem ze środków UE - do 100 % wartości kosztorysowej brutto przedsięwzięcia/inwestycji.

Kredyty mogą być udzielane na okres do 5 lat, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 roku (liczony od wypłaty pierwszej transzy kredytu).

Oprocentowanie kredytów płacone przez kredytobiorcę jest zmienne i wynosi w stosunku rocznym:

* w plafonie A - 1,2 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie mniej niż 4% rocznie
* w plafonie B - 1,68 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe, niż 4% rocznie.

Tryb udzielania kredytów
Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o kredyt złożony w banku kredytującym, według wzoru stosowanego przez bank wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi, niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje samodzielnie bank kredytujący.

Regulamin kredytowania i wzór wniosku kredytowego jest dostępny w banku kredytującym. Regulamin kredytowania można uzyskać również w siedzibie Funduszu.

Bankami obsługującymi tę linię kredytową są: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A. wraz z siecią zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank Ochrony Środowiska S.A., a także Banki Spółdzielcze w Brańsku, Krasnymstawie, Niegowej, Radzyniu Podlaskim, Sanoku, Suwałkach, Szepietowie i Szczytnie.

Źródło: LODR-Bratoszewice

Podobał się artykuł? Podziel się!