Zapadły już pierwsze decyzje w sprawie dotacji unijnych dla drobnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na najbliższe siedem lat.

1 sierpnia 2006 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Już 11 sierpnia dokumenty te zostały przekazane do Komisji Europejskiej w celu rozpoczęcia uzgodnień. Od tego, jak szybko zapadną decyzje, uzależniony jest termin wdrożenia programu i uruchomienie m.in. mechanizmów wsparcia dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw na wsi.

Mało czy dużo?
Na podstawie informacji przekazanych przez Komisję Europejską kwota środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, EFRROW) na lata 2007–2013 wyniesie 11,7 mld euro. Jednak po dokonaniu waloryzacji całego budżetu, uwzględniającej ceny bieżące, wysokość kwoty dla Polski wyniesie ok. 13, 230 mld euro. A jeśli do tego doda się środki z budżetu państwa, to kwota ta będzie wyższa i wyniesie około 17 mld euro.

Z tej puli 17 mld euro ponad 2,5 mld euro przeznaczono na problemy społeczne polskiej wsi, które zostały zdefiniowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jako „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej”.

Środki te będą służyły realizacji czterech działań pomocowych:

  • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
  • odnowa i rozwój wsi,
  • tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z kwoty 2,5 mld euro wydzielono  na lata 2007–20013 ponad 0,5 mld euro. Czy jest to mało czy dużo?

W poprzednim programie rozwój mikroprzedsiębiorstw na wsi realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a więc bez wyraźnego wydzielenia specyfiki rozwoju takiej formy przedsiębiorczości na wsi.

Podobnym w założeniu programem, lecz o mniejszym zasięgu finansowym, było działanie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich w ramach Programu SAPARD (4.2).

Przeznaczenie w obecnym programie ponad 70 mln euro rocznie na dotacje dla mikroprzedsiębiorstw jest dużym postępem. Czy suma ta pokryje występujące na wsi zapotrzebowanie?