W Polsce działania o charakterze prośrodowiskowym są istotne z punktu widzenia potrzeby zachowania zasobów naturalnych. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 kwestie związane z ochroną środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na obszarach wiejskich stanowią cele przekrojowe, które będą realizowane w ramach wszystkich priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwestie te znalazły szczególne odzwierciedlenie w projektowanych działaniach Priorytetu IV - Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz Priorytetu V - Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. W ramach tych priorytetów planowana jest realizacja działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego zmierzającego do zachowania dobrego stanu środowiska na obszarach rolnych, w tym osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód i gleb, jak również działania rolnictwo ekologiczne, którego celem jest zarówno zrównoważony system gospodarowania, przyczynianie się do zachowania lub wzrostu różnorodności biologicznej jak i zwiększenie podaży produktów ekologicznych dostępnych dla konsumenta.

Kontynuowane będzie wsparcie gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wspierane będą także działania dla zwiększenia stopnia lesistości w Polsce, poprzez przeznaczanie gruntów rolnych (użytkowanych i odłogowanych) do zalesienia.
Poniżej przedstawione zostały propozycje zawarte w projekcie programu, który podlega procesowi konsultacji. Po zakończeniu konsultacji i opracowaniu PROW 2014-2020, program zostanie przedłożony do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Przyjęty przez Radę Ministrów dokument zostanie przesłany do negocjacji Komisji Europejskiej. Zakończenie prac nad projektem programu nastąpi po przyjęciu przepisów wspólnotowych dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach Priorytetu IV planowane są następujące instrumenty wspierające zachowanie i ochronę środowiska naturalnego obszarów wiejskich.

Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne

W ramach działania proponuje się udzielanie wsparcia dla rolników, grup rolników oraz innych gospodarujących gruntami w zakresie szerokiej gamy pakietów i wariantów rolnośrodowiskowych, w tym dotyczących, ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochrony różnorodności krajobrazu, ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt, zrównoważonego gospodarowania nawozami oraz działań przyczyniających się do ochrony gleb i wód.