PROW 2014-2020 będzie realizował wszystkie z sześciu priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W ramach poszczególnych priorytetów przewidziane zostały instrumenty, które będą wspierać rozwój gospodarstw rolnych, w tym również małych. Poniżej przedstawione zostały propozycje zawarte w projekcie programu, który obecnie jest konsultowany. Ostateczne zapisy PROW 2014-2020 znane będą po zakończeniu procesu konsultacji.

W ramach Priorytetu I - Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich realizowane będą trzy działania: Transfer wiedzy i innowacji, Współpraca oraz Doradztwo. W ramach działania Transfer wiedzy i innowacji planuje się prowadzenie szkoleń zawodowych dla rolników, posiadaczy lasów oraz realizację projektów demonstracyjnych, działań upowszechniających innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji rolnej, leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Działanie Doradztwo obejmuje usługi doradcze dla rolników oraz prowadzenie działań w zakresie doskonalenia zawodowego doradców. W ramach działania Współpraca przewiduje się wsparcie wspólnych projektów służących wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych, technologicznych, marketingowych do praktyki rolniczej i rolno-spożywczej. Wsparcie w tym działaniu obejmować będzie także tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacyjności (EPI), w których skład wchodzić będą przede wszystkim rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze, w celu wspólnego opracowywania i realizacji projektów o wyżej wymienionej tematyce.

W Priorytecie II - Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych planowana jest realizacja trzech działań, które umożliwią wzmocnienie konkurencyjności polskiego sektora rolnego oraz ułatwią podejmowanie działalności rolniczej przez młodych ludzi.