W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie podejścia Leader. Zgodnie z projektem rozporządzenia EFRROW na jego realizację przeznaczyć trzeba co najmniej 5% łącznego budżetu przyszłego programu. Nowym zaproponowanym przez KE rozwiązaniem dotyczącym Leader jest możliwość finansowania realizacji lokalnych strategii rozwoju również z udziałem innych niż EFRROW funduszy UE. Instrumenty wsparcia przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu VI - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa, i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, w podejściu Leader, będą przyczyniać się do dalszego rozwoju społeczno - gospodarczego obszarów wiejskich poprzez m.in. kontynuację działań na rzecz zatrudnienia i poprawy jakości życia oraz realizację oddolnych strategii.

Planowane do realizacji instrumenty będą również wspierać integrację społeczności lokalnych poprzez ułatwianie tworzenia lokalnych grup działania i wzmocnienie potencjału już istniejących LGD. W tym celu planuje się zapewnienie Wsparcia przygotowawczego obejmującego budowanie zdolności do zarządzania lokalnymi strategiami, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w przygotowania i wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). W ramach wsparcia refundowane będa również koszty związane z opracowaniem LSR, w tym koszty badań, analiz, opracowań i prowadzenia konsultacji ze społecznościami lokalnymi oraz koszty doradztwa.

Lokalne Grupy Działania będą również, tak jak w obecnej perspektywie finansowej, otrzymywać zwrot ponoszonych kosztów bieżących funkcjonowania LGD, niezbędnych do realizacji zadań związanych z wdrażaniem LSR.

W celu zapewnienia dalszego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w ramach podejścia Leader zakłada się realizację szerokiej gamy działań w ramach wdrażania LSR.

Wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w powiązaniu ze wzrostem mobilności zawodowej, a także dywersyfikacji źródeł dochodu oraz rozwojem przedsiębiorczości. Szkolenia finansowane w ramach LSR stanowić będą uzupełnienie oferty szkoleniowej podmiotów specjalizujących się w podnoszeniu kompetencji, aktywizacji i reorientacji zawodowej oraz dotyczyć będą indywidualnych odbiorców zgłaszających się do LGD. Szkolenia będą adresowana przede wszystkim do rolników i osoby długotrwale pozostające bez pracy.