Tworzenie grup producentów rolnych może być dzisiaj  podwójnie korzystne, bowiem uruchomione zostały różne formy wsparcia, z których już można skorzystać. A dowodem są grupy korzystające obecnie z takich funduszy.

Ilu nas?
Od 1 stycznia 2006 roku marszałek województwa, właściwy ze względu na siedzibę grupy, ocenia spełnienie wszystkich warunków i decyduje o wpisie do rejestru grup producentów rolnych. Do 31 sierpnia br. zarejestrowano 142 grupy producentów rolnych zrzeszające 16 725 członków.

Bardzo zróżnicowany jest stan zorganizowania w poszczególnych branżach. Najwięcej grup producentów rolnych utworzyli rolnicy produkujący trzodę chlewną i zboża.

Nowe grupy najskuteczniej są rejestrowane w województwach:  wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najmniej powstało ich w warmińsko-mazurskim, lubuskim, łódzkim i świętokrzyskim. W województwie śląskim nie powstała w tym okresie ani jedna grupa.

Dla kogo pieniądze?
Grupy, które zostały wpisane do rejestrów wojewodów do 30 kwietnia 2004 r., otrzymują pomoc finansową na założenie i wsparcie działalności administracyjnej z budżetu krajowego, która jest obliczana procentowo od udokumentowanych rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, z uwagi na które grupa została utworzona, i wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków. Kwota nie może przekroczyć kosztu założenia grupy i rocznego kosztu jej działalności administracyjnej. Wynosi ona: 5 proc. – w pierwszym, 4 proc. – w drugim, 3 proc. – w trzecim, 2 proc. – w czwartym i 1 proc. – w piątym roku (od udokumentowanych rocznych przychodów), przy czym nie może być wyższa niż określona wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, bez nagród z zysku, którego  wysokość jest ogłaszana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (80-krotność – w pierwszym, 64-krotność – w drugim, 48-krotność – w trzecim, 32-krotność – w czwartym i 16-krotność – w piątym roku).

– W 2002 r. za pierwszy rok swojej działalności 13 grup producentów rolnych otrzymało pomoc w wysokości 829 tys. zł. W 2003 r. takiej pomocy udzielono 31 grupom producentów w wysokości 2,4 mln zł, w 2004 r. – 61 grupom producentów na kwotę 7,6 mln zł, natomiast w roku 2005 – 48 grupom na kwotę 2,7 mln zł.