W IV kwartale 2013 r. w niepełnym wymiarze czasu pracowało 1225 tys. osób, czyli 7,8 proc. ogółu pracujących – wyliczył GUS.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w większym stopniu dotyczyło mieszkańców wsi niż miast (odpowiednio 8,3 proc. wobec 7,5 proc.)

W IV kwartale 2013 r. w więcej niż jednym  miejscu pracy pracowało 1043 tys. osób, co stanowi 6,6 proc. pracujących ogółem. W ujęciu rocznym i kwartalnym obserwowano nieznaczny spadek tego odsetka.

Nadal wśród pracujących w więcej niż jednym  miejscu pracy większość stanowili mężczyźni  (63,2 proc.). Pracę dodatkową najczęściej posiadały  osoby, których główne miejsce pracy znajdowało  się w rolnictwie (48,3 proc. ogółu pracujących dodatkowo)

GUS wyliczył też, że w tym czasie natężenie bezrobocia zmniejszyło się w miastach (o 0,1 p.proc., tj. do poziomu 9,8 proc.), natomiast na obszarach wiejskich nie uległo zmianie (9,7 proc.).

Zjawisko długotrwałego bezrobocia w podobnym stopniu dotyczyło mieszkańców miast, jak  i mieszkańców wsi (po 38,5 proc.).

Odsetek bezrobotnych uprzednio pracujących w sektorze przemysłowym wyniósł 41,1 proc., a w sektorze rolniczym 3,0 proc.

Ludność wiejska powyżej 15 roku życia związana z gospodarstwem rolnym to ogółem 4514 tys. osób, z czego aktywnych zawodowo jest 3006 tys., współczynnik aktywności zawodowej to 66,6 proc, wskaźnik bezrobocia – 6 proc.

Nieco gorzej wypada w tym zestawieniu sytuacja osób żyjących na wsi, ale niezwiązanych z gospodarstwem rolnym (bezrolnych): jest ich 7601 tys. osób, w tym aktywnych zawodowo 3811 tys., współczynnik aktywności zawodowej to 50,1, wskaźnik bezrobocia - 12,7 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!