Laury Gospodarności otrzymały gminy: Stare Miasto z woj. wielkopolskiego, Recz z woj. zachodniopomorskiego i Narewka z woj. podlaskiego. Za najbardziej efektywną współpracę z gminą został wyróżniony Bank Spółdzielczy w Skórczu z woj. pomorskiego.

Za najbardziej „Inspirujący Projekt Roku" uznano inicjatywy „Paczka od Rolnika", zgłoszonej przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała oraz „Miejsca z Duszą" - projektu zgłoszonego przez LGD „Wysoczyzna Elbląska". Laur Honorowy otrzymała Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

Statuetki Lauru Gospodarności otrzymały te samorządy, które przy realizacji projektów rozwijających infrastrukturę techniczną i społeczną najefektywniej wykorzystały powierzone im środki i aktywnie pozyskiwały nowe fundusze na finansowanie projektów w przeciągu ostatnich lat.

Nagrodę w kategorii „Harmonijna współpraca" otrzymał bank spółdzielczy, który najlepiej wspiera gminę/gminy ze swojego regionu w działaniach na rzecz jej mieszkańców.

Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej najlepiej wygląda w gminie Stare Miasto. Kluczowym kryterium wyboru w tej kategorii był ogólny klimat, jaki gmina tworzy na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Klimat ten jest rozumiany zarówno jako oferta inwestycyjna dla przedsiębiorstw, jak i działania ułatwiające i wspomagające przedsiębiorczość, wpisane w strategię rozwoju gminy. Oceniana była zarówno ilość utworzonych zarejestrowanych przedsiębiorstw, jak i dynamika przyrostu w tym zakresie.

Rozwój kapitału społecznego to kolejna kategoria, w której wybierano leaderów. W tej kategorii oceniana była aktywność gminy w zakresie inicjowania, tworzenia i wspierania organizacji pozarządowych oraz prowadzenia działań podtrzymujących i promujących dziedzictwo kulturowe. Dodatkowe punkty gmina mogła otrzymać za upowszechnianie wiedzy o inicjatywie LEADER i działalności Lokalnych Grup Działania. Oceniana była także ilość zarejestrowanych i współpracujących z gminą organizacji pozarządowych. Laur Gospodarności otrzymała gmina Recz.

Harmonijny rozwój ma miejsce w gminie Narewka. W tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodziła gminę, która traktuje rozwój lokalny wieloaspektowo, dba o budową infrastruktury, wspiera przedsiębiorców, ale nie zapomina także o działaniach na polu społecznym i kultury.