Wielu producentów danych produktów i grup produktów jest już członkami różnych, działających obecnie spółdzielni. Osoby takie zwracały się do nas z zapytaniami, czy muszą w tym momencie tworzyć nową formę prawną, czy mogą swoją działalność zorganizować w ramach struktury już istniejącej. Te interwencje skłoniły nas do wprowadzenia nowych przepisów do ustawy. Mówią one, że jeżeli w istniejącej spółdzielni jest co najmniej 5 producentów danego produktu lub grupy produktów, to ze względu na nich spółdzielnia może wystąpić o status grupy producentów rolnych do marszałka województwa (stosownego ze względu na siedzibę grupy). Dla tej grupy producentów prowadzona będzie oddzielna księgowość i całość dokumentacji. Reszta członków spółdzielni będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach.

Druga zmiana dotyczy osób osiągających  wiek umożliwiający przejście na rentę strukturalną. Kiedy tworzono pierwsze przepisy, nie funkcjonowały jeszcze w naszym kraju takie formy rent. Dzisiaj zaistniała konieczność ich uwzględnienia. Dlatego też, mimo iż minimalny okres członkostwa w grupie wynosi 3 lata, to w przypadku osób mogących skorzystać z rent strukturalnych wprowadzono w nowych przepisach odstępstwo. Mogą one, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu renty, wystąpić do grupy z oświadczeniem, że nie będą już produkowały i sprzedawały poprzez grupę i w ciągu pół roku, jaki mają na pozbycie się gospodarstwa, mogą grupę opuścić.

Dotychczasowa wersja ustawy wymagała od rolnika okazania dokumentów potwierdzających, że jest płatnikiem podatku rolnego lub prowadzi dział produkcji specjalnej. W obecnej wersji wprowadzono zasadę oświadczeń rolnika, które w razie konieczności mogą być weryfikowane na podstawie dokumentacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącej dopłat powierzchniowych.

Od dawna wiele dyskusji dotyczy zwolnień z podatku dochodowego. I tu wprowadzono pewne zmiany. Częściowo zwolniono od podatku dochody pochodzące ze sprzedaży produktów i grup produktów, dla których grupa została utworzona, a które zostały wyprodukowane w gospodarstwach jej członków. Dotyczy to części wydatkowanej na rzecz członków grupy w danym roku podatkowym lub następnym. Za wydatki takie uważa się zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy i szkolenia tych członków.

Z tytułu podatku od nieruchomości zwolnione z podatku (przez cały okres działalności grupy) byłyby również budynki i budowle wykorzystywane przez grupy wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów w gospodarstwach członków grup. Obecnie zwolnienie to obejmuje tylko 5 pierwszych lat, licząc od dnia wpisania do rejestru grup.

Źródło: "Farmer" 22/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!