Grupy w działaniu 7 PROW

Liczba zarejestrowanych grup producentów rolnych

Autor: Mira Dzięgielewska

Opis: Liczba zarejestrowanych grup producentów rolnych w latach 2004-2006 (Źródło: ARiMR)

Od 1 maja 2004 r. do 30 grudnia 2006 r. wpisano do rejestru 104 grupy producentów rolnych (początkowo rejestry GPR znajdowały się w kompetencjach wojewodów, a od 1 stycznia 2006 roku prawo wpisywania GPR do rejestru przejęli marszałkowie województw). Łącznie grupy te skupiają ponad 4000 producentów rolnych, przy czym liczba członków należących do grupy jest bardzo różna - od 5 do 490 osób.

Najwięcej grup producentów rolnych zarejestrowano w województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, natomiast w województwach podlaskim i łódzkim w latach 2004-2006 nie powstała żadna grupa.

Najwięcej grup powstało w sektorze zbóż i roślin oleistych oraz trzody chlewnej. Wśród zarejestrowanych w latach 2004 – 2006 grup producentów rolnych prowadzących działalność jako przedsiębiorcy mający osobowość prawną dominują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40) oraz spółdzielnie (35). Ponadto zarejestrowano 21 zrzeszeń i 8 stowarzyszeń.

Budżet Działania 7 PROW (w mln EUR)

Kwota ogółem Udział UE (80%) Udział Polski (20%) 6,40 5,06  1,34

grupy_wojewodztwa.gif

Autor: Mira Dzięgielewska

Opis: Liczba grup producentów rolnych zarejestrowanych w latach 2004-2006 w poszczególnych województwach. (Źródło: ARiMR)

Do 31 maja 2007 r. do Agencji wpłynęły 102 wnioski o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. W odniesieniu do nich wydano 99 decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.