Pomoc finansowa jest skierowana do wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Umożliwiają to rozporządzenia ministra rolnictwa do znowelizowanej ustawy z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Grupy wtępnie uznane
Łączenie się rolników w spółdzielnie czy związki nie oznacza jeszcze, że dany podmiot dostanie pieniądze. O taką pomoc mogą się bowiem ubiegać grupy, które nie są w stanie spełnić warunków pełnego uznania, a więc często nie mają jeszcze wyposażenia technicznego, brakuje im też doświadczenia w zarządzaniu i marketingu. Status wstępnego uznania – podobnie jak status uznania – od 1 stycznia 2006 r. nadaje marszałek województwa, właściwy ze względu na siedzibę grupy producentów. O taki status mogą się ubiegać grupy składające się co najmniej z pięciu członków, a ich produkcja musi wynosić minimum 50 tys. euro rocznie. Grupa ubiegająca się o wstępne uznanie ma obowiązek przedstawić plan dochodzenia do uznania podzielony na roczne okresy (strategia produkcji i sprzedaży, analiza kosztów). Okres jego realizacji nie może przekroczyć pięciu lat od daty zaakceptowania.

Pomoc finansowa
Grupa wstępnie uznana może starać się o wsparcie, jeżeli inwestycja lub jej etap zostały ujęte w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania i udało się je zrealizować. Wymaga się też, aby grunt, na którym jest realizowana inwestycja (również budowle) stanowił własność grupy lub był wieczyście przez nią użytkowany. Jeśli tak nie jest, zwrot kosztów dotyczy tylko nabycia i montażu maszyny czy urządzenia (niezbędnych do przygotowania towaru do sprzedaży) w budynku będącym w posiadaniu członka grupy lub innego podmiotu.

Aby otrzymać pomoc finansową, wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw musi złożyć do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rynku stosowne dokumenty, np.:

  • oświadczenie lub dokument potwierdzający zrealizowanie inwestycji lub jej etapu,
  • fakturę (lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej) będącą dowodem poniesionych kosztów,
  • aktualny kosztorys inwestycji i pozwolenie na budowę.