Na stronach Internetowego Systemu Sygnalizacji Agrofagów (ISSA) można prezentować pełniejszą informację, a po zakończeniu sezonu uzyskiwać dokładne dane. Raporty będą dostępne dla wszystkich, którzy są zainteresowani analizą danych sygnalizacyjnych (instytutów, uczelni rolniczych, studentów itd.). 

Wzrastające zainteresowanie

Coraz powszechniejszy dostęp rolników do Internetu spowodował, że z roku na rok zwiększa się popularność tego sposobu powiadamiania o zagrożeniach powodowanych przez agrofagi. W roku bieżącym Inspekcja odnotowała ponad 60 000 odwiedzin na stronach sygnalizacyjnych (po trzech latach sygnalizacji internetowej ponad 300 000 odwiedzin).

Sygnalizacja jest ważnym zadaniem realizowanym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Art. 4. ust. 2 Ustawy o ochronie roślin mówi, iż w przypadku stwierdzenia zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmu niekwarantannowego lub możliwości wywołania przez niego strat gospodarczych wojewódzki inspektor informuje zainteresowane podmioty, za pośrednictwem dostępnych środków przekazu, o sposobach i terminach zwalczania tego organizmu. Podstawą realizacji tych zadań jest prowadzenie przez pracowników jednostek terenowych Inspekcji systematycznych lustracji upraw pod kątem poszczególnych agrofagów podczas całego okresu wegetacji. Prowadzone są także obserwacje fenologiczne dotyczące np. pory zakwitania różnych gatunków roślin czy też pojawianie się liści na roślinach wskaźnikowych. Ma to znaczenie przy określaniu potrzeb i terminów zabiegów ochronnych.

Oprysk w porę

Właściwy termin wykonania zabiegu, obok prawidłowego doboru środka ochrony roślin, jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jego skuteczność. Na przykład przy użyciu żółtych naczyń prowadzi się odłowy chowaczy łodygowych i słodyszka rzepakowego. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych, w wypadku wystąpienia zagrożenia, jednostki terenowe Inspekcji sygnalizują rolnikom potrzebę wykonania zabiegu.