Od połowy 2012 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają intensywne prace związane z przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). W kwietniu br. opracowany został Wstępny zarys PROW 2014-2020. W oparciu o propozycje i uwagi zgłoszone w ramach szerokich konsultacji społecznych do Wstępnego Zarysu PROW 2014-2020 opracowany został pod koniec lipca br. Projekt PROW 2014-2020, który opublikowano na stronach internetowych MRiRW i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

PROW 2014-2020 będzie realizował cele szczegółowe Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, które odpowiadają misji i celom Wspólnej Polityki Rolnej oraz unijnym priorytetom rozwoju obszarów wiejskich.

Celem programu będzie, przede wszystkim, poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Założono, że PROW 2014-2020 będzie realizował wszystkie z sześciu priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zakłada się realizację, w ramach poszczególnych priorytetów, następujących instrumentów wsparcia.