Tego rodzaju działalność ma zastosowanie przede wszystkim na obszarach trudno dostępnych, gdzie nie ma możliwości lokalizacji rzeźni stacjonarnych lub odległość do najbliższego zakładu prowadzącego tego typu działalność jest znaczna. W tym przypadku przewoźna rzeźnia funkcjonuje zwykle jako samodzielne przedsiębiorstwo, zatwierdzone przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności. Przewoźne rzeźnie wykorzystywane są również do prowadzenia tzw. ubojów z konieczności. Funkcjonują one wówczas zwykle jako działalność prowadzona w ramach rzeźni stacjonarnej.

- Należy podkreślić, że obowiązujące przepisy wspólnotowe nie zakazują prowadzenia tego typu działalności. Niemniej jednak przewoźne rzeźnie muszą spełniać wymagania analogiczne do wymagań obowiązujących dla rzeźni stacjonarnych, w tym dotyczące obowiązku zatwierdzania przez właściwy organ, w szczególności określone w:
1) rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz
2) rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
– mówi Wojciech Wojtyra, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MR i RW. 

 -Warto też podkreślić, że przepisy zawarte w tych rozporządzeniach są elastyczne i określają minimalne wymagania dotyczące higieny i bezpieczeństwa pozyskiwania żywności, tak aby mogły objąć swym zakresem również te przedsiębiorstwa, które prowadzą produkcję na niewielką skalę. Stosowana w ww. rozporządzeniach terminologia: „w miarę potrzeby", „odpowiednie", „wystarczające" zakłada, że w pierwszej instancji decyzja czy konkretne wymaganie jest w danym zakładzie niezbędne, właściwe, odpowiednie czy wystarczające dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa produkowanej żywności należy do podmiotu odpowiedzialnego za ten zakład - .

Jak udało się nam dowiedzieć podjęcie działalności przez tego rodzaju podmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagałoby jednak również wprowadzenia odpowiednich przepisów krajowych mających na celu uszczegółowienie sposobu prowadzenia tego rodzaju działalności. Aktualnie więc w resorcie rolnictwa prowadzona jest dyskusja dotycząca podjęcia ewentualnych działań legislacyjnych w tym zakresie.

Źródło:farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!