Podstawowym celem funkcjonowania podmiotów w warunkach gospodarki rynkowej jest zysk. Korzyści ekonomiczne są możliwe do osiągnięcia przy racjonalnym wykorzystaniu podstawowych czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału). Sukces ekonomiczny staje się zatem niemożliwy bez działań inwestycyjnych rozumianych jako nakłady poniesione na utrzymanie, modernizacje, tworzenie kapitału niezbędnego również w procesach konkurencyjności. Często z uwagi na konieczność zaangażowania środków finansowych inwestycje definiuje się jako wyrzeczenie się obecnych korzyści na rzecz niepewnych profitów w przyszłości. Zła polityka inwestycyjna stanowi poważne zagrożenie dla podmiotu gospodarczego i może prowadzić do bankructwa.

Podstawowymi czynnikami, które powinny być szczegółowo analizowane przed podjęciem decyzji o inwestycji, są:

  • przychody warunkowane popytem i sytuacją rynkową;
  • koszty z uwzględnieniem finansowych nakładów produkcyjnych i rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów;
  • oczekiwania inwestora.

Poprzedzona szczegółową analizą opłacalności decyzja pozostaje trudna ze względu na specyfikę rolnictwa i zróżnicowanie gospodarstw.

WAŻNY BIZNESPLAN

W procesie decyzyjnym niezbędne wydaje się przygotowanie rzetelnego biznesplanu. W praktyce najczęściej jednak jest to zaledwie dokument zestawiany w celu uzyskania kredytu, zaś brak realnych danych z gospodarstwa uzupełniany jest szacunkami. Bez ewidencji i rachunkowości trudno jest precyzyjnie wyliczyć opłacalność, a jeszcze trudniej ocenić możliwości spłaty kredytu zazwyczaj koniecznego w celu realizacji inwestycji. Polityka finansowa, skuteczne zarządzanie gospodarstwem, jak również ocena zasadności podejmowanych działań stają się obecnie koniecznością i kwestią sprawiającą rolnikom coraz więcej problemów. Wiele współcześnie funkcjonujących jednostek organizacyjnie przypomina rodzinne przedsiębiorstwo, zaś rolnicy zmuszeni są podobnie jak właściciele firm funkcjonować w warunkach konkurencji i przede wszystkim koncentrować swoje wysiłki na osiąganiu jak najlepszych wyników ekonomicznych. Zważywszy na specyfikę produkcji rolnej określenie skutecznej strategii rozwojowej pozostaje możliwe jedynie w odniesieniu do konkretnego gospodarstwa rolnego, a opracowanie uniwersalnej recepty gwarantującej wysokie dochody jest niemożliwe. O sukcesie obok zasobów wewnętrznych coraz częściej decydują uwarunkowania makroekonomiczne i czynniki, na które statystyczny właściciel gospodarstwa nie ma wpływu. Skrajnym przykładem pozostaje tutaj kwestia gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji trzody chlewnej inwestujących latami w rozwój hodowli, a likwidowanych z powodu ASF.

FIRMOWA KASA W OBRĘBIE GOSPODARSTWA