Wskazują na to wyniki monitoringu trendów w Europie przeprowadzonego wiosną 2013 roku przez DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze).

Wynika z niego, że niemieccy rolnicy oceniają swój obecny stan interesów tak dobrze jak nigdy dotychczas i pozostają optymistyczni odnośnie rozwoju interesów na przestrzeni nadchodzących dwunastu miesięcy. Również plany inwestycyjne przybierają wyraźnie na sile.

- Skłonność niemieckich rolników do inwestowania w porównaniu z jesienią 2012 roku wzrosła o osiem punktów procentowych do wartości 57 punktów osiągając niemal swój najwyższy poziom z ankiety wiosennej rekordowego roku 2008 - oświadczył kierownik działu ekonomicznego Towarzystwa DLG, dr Achim Schaffner.

Ekonomista DLG jest zdania, iż pozytywny rozwój wynika w Niemczech z wysokiego poziomu cen na zboża i nasiona roślin oleistych oraz ze spadających od jesieni 2012 roku cen na pasze.

Pozytywny wpływ miał nadto fakt, że w porównaniu z jesienią 2012 roku nastąpiła dalsza poprawa dostępności kredytów na korzystnych warunkach finansowania.

Rolnicy konsekwentnie wykorzystują sprzyjające warunki inwestycyjne dla dalszego rozwoju własnych gospodarstw. Dla rolników w Niemczech głównym celem tych inwestycji jest poprawa opłacalności drogą obniżenia kosztów jednostkowych. DLG odnotowała nie jednolite wyniki nastrojów inwestycyjnych w Europie. Wyniki ankiety wykazały jednak, że aktualne warunki są dla rolników w Europie bardzo różne. Podczas gdy w ostatnich latach ocena aktualnego stanu interesów i oczekiwania wobec ich rozwoju przebiegały w poszczególnych państwach prawie identycznie - chociaż na różnych poziomach - to w obecnej ankiecie oceny te wyraźnie się od siebie różnią.

Dla polskich rolników przebieg ten jest podobny jak dla ich niemieckich kolegów, bowiem oni też odnoszą korzyści z aktualnego rozwoju na rynku. Zarówno ocena aktualnego stanu interesów jak i odnośnych perspektyw uległy dalszej poprawie. Gotowość inwestycyjna sięga w Polsce 55 punktów procentowych i utrzymuje się stabilnie na wysokim poziomie. Objęci ankietą rolnicy w Polsce za główny cel mają inwestycje w zwiększenie zdolności produkcyjnych.