Podstawy prawne tworzenia spółdzielni przez grupę producentów rolnych znajdują się w ustawie z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (DzU z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm.). Pod uwagę należy brać również ustawę z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Zakładanie spółdzielni

Spółdzielnia jako forma prawna grupy producentów ma wiele zalet. Po pierwsze, nie wymaga się tutaj zgromadzenia określonego kapitału jak w wypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy wynosi minimum 50 tys. zł. Wystarczy zgodne oświadczenie woli członków założycieli. Decyzje są podejmowane demokratycznie większością głosów, a każdy członek ma jeden głos.

Spółdzielnia jest osobą prawną, niezależnym podmiotem, który w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą. Mając na uwadze szczególne przepisy dotyczące grup producenckich, należy pamiętać, że minimalna liczba członków w grupie zajmującej się produkcją większości produktów, o których mówi ustawa o grupach producenckich, wynosi 5.

Zebranie założycieli

Osoby zakładające spółdzielnię (członkowie założyciele) uchwalają statut spółdzielni, w którym należy zapisać najważniejsze zasady jej funkcjonowania: poczynając od nazwy spółdzielni, przedmiotu działalności, a kończąc na zasadach podziału zysku. Dla ważności statutu niezbędne jest złożenie przez członków własnoręcznych podpisów pod jego treścią. Po uchwaleniu statutu (w formie uchwały) członkowie składają deklaracje członkowskie. Powstanie spółdzielni nie łączy się z obowiązkiem sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego. Jest to ułatwienie i oszczędność w porównaniu do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybór władz.  Organy spółdzielni to walne zgromadzenie członków, rada nadzorcza i zarząd. Wybór członków rady nadzorczej (minimum trzech) i zarządu (może być jedna osoba) należy do członków spółdzielni. 

Rejestracja w KRS . Zarząd składa obowiązkowo wniosek o wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr przedsiębiorców). Z chwilą wpisu spółdzielnia staje się osobą prawną.